چهارشنبه ٢ اسفند ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
آموزش مجازی ابراهیم ظاهری
پیمان پیش یار دهکردی
محمد احسان بصیری
هادی خسروی فارسانی
مرتضی طاهری اردلی
مهندسی کامپیوتر130

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است