دوشنبه ٧ اسفند ١٤٠٢

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
احمدرضا سجادی دهکردی
استادیار گروه مهندسی مکانیک-سیالات
ar.sajadi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~sajadi
اعضای هیئت علمی گروه
افشین احمدی ندوشن
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک-سیالات
03832324438
ahmadi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~aahmadi
مرتضی بیاره
دانشیار گروه مهندسی مکانیک-سیالات
038-3444-2141
m.bayareh@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~bayareh
امیر ترابی
استادیار گروه مهندسی مکانیک-سیالات
03832324401
torabi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~torabi
افراسیاب رئیسی
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک-سیالات
03832324401
raisi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~araeisi
احمدرضا سجادی دهکردی
استادیار گروه مهندسی مکانیک-سیالات
ar.sajadi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~sajadi
علیرضا شاطری نجف آبادی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک-سیالات
shateri@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ashateri
بهزاد قاسمی
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک-سیالات
0381-4424438
behzadgh@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~beghasemi
احمد هاشمی اصفهانیان
استادیار گروه مهندسی مکانیک-سیالات
hashemiesf@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~ahashemi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است