سه شنبه ١٤ مرداد ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
مرتضی بیاره
دانشیار گروه مهندسی مکانیک-سیالات
038-3444-2141
m.bayareh@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~biyareh
اعضای هیئت علمی گروه
افشین احمدی ندوشن
دانشیار گروه مهندسی مکانیک-سیالات
03832324438
ahmadi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Aahmadi
مرتضی بیاره
دانشیار گروه مهندسی مکانیک-سیالات
038-3444-2141
m.bayareh@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~biyareh
امیر ترابی
استادیار گروه مهندسی مکانیک-سیالات
03832324401
torabi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Torabi
افراسیاب رئیسی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک-سیالات
03832324401
raisi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~aRaeisi
احمدرضا سجادی دهکردی
استادیار گروه مهندسی مکانیک-سیالات
https://www.sku.ac.ir/~sajadi
علیرضا شاطری نجف آبادی
دانشیار گروه مهندسی مکانیک-سیالات
shateri@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ashateri
بهزاد قاسمی
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک-سیالات
0381-4424438
behzadgh@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~beghasemi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است