دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
شیمی عمومی 113013000030 پایه مشاهده سرفصل
مبانی مهندسی برق 2 514023000330 اصلی مشاهده سرفصل
انتقال حرارت 2 514013104020 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سیستم های انتقال آب 514013104330 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
کنترل آلودگی محیط زیست 614013104520 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
دینامیک گازها 614013104630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
هیدرو ایرودینامیک 614013106930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
کارآفرینی 714013107520 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است