دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧

enlightenedنکات قابل توجه دانشجویان

 کلیه درخواست‌های میهمان، انتقال و انتقال توأم با تغییر رشته در شورای نقل و انتقال مورد بررسی قرار می‌دهد.

شورای نقل و انتقال این دانشگاه براساس ظرفیت گروه، امکانات دانشگاه، مشکلات متقاضی و معدل اخذ شده به بررسی تقاضا می‌پردازد.

دریافت مدارک از متقاضیان میهمان و انتقال صرفاً جهت بررسی می‌باشد و هیچ‌گونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

زمان دریافت مدارک برای پذیرش در نیمسال اول سال تحصیلی خرداد ماه و نیمسال دوم سال تحصیلی آذر ماه می‌باشد .

 زمان دریافت مدارک برای ثبت نام درصورت پذیرش درخواست متقاضی در فاصلة بین دو نیمسال خواهد بود.

 دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوران میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم می‌باشند. 

 enlightened  اطلاعیه میهمانی و انتقال

 به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال می رساند سامانه خدمات آموزشی سازمان امور دانشجویان از تاریخ اول اردیبهشت ماه لغایت 31 اردیبهشت ماه هر سال فعال خواهد شد و متقاضیان با مطالعه دقیق آئین نامه و راهنمای ثبت نام در سامانه می توانند نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند و از مراجعه حضوری به دانشگاهها و موسسات مبدا و مقصد خودداری نمایند، قابل ذکر می باشد دانشگاه ها و موسسات تنها به درخواست هایی پاسخ خواهند داد که از طریق این سامانه ثبت شده باشند.
دانشجو موظف است با اطلاع کامل از شرایط آیین نامه و دستور العمل اجرایی فرم درخواست خود در سامانه ارائه نماید.
همچنین متقاضیان بایستی با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع تحصیلی ، وضعیت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه یا موسسه مقصد اقدام نمایند.
- متقاضی میهمانی و انتقال مسئول درستی اطلاعات ارائه شده در خصوص شرایط خاص خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هریک از اطلاعات ارائه شده امکان میهمانی یا انتقالی را از خود سلب خواهد نمود.
 
دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقالی می توانند درخواست های خود را در تاریخ مقرر از طریق سامانه enlightenedddstu  ارسال نمایند. لازم به ذکر می باشد از کلیه متقاضیان درخواست می گردد با مطالعه کامل و دقیق آیین نامه و با آگاهی کامل از شرایط و ضوابط اقدام و تنها از طریق سایت مربوط با کد رهگیری که به آنها داده می شوددرخواست خود را پیگیری نمایند.
زمـان اجــــرا:
ثبت درخواست متقاضیان میهمانی و انتقال از تاریخ اول اردیبهشت ماه لغایت 31 اردیبهشت ماه هر سال.
بررسی و اعلام نظر دانشگاه و موسسات مبدا از تاریخ 15 خرداد تا 15 تیر ماه هرسال .
بررسی و اعلام نظر دانشگاه و موسسات مقصد از تاریخ 15 تیر لغایت 10 شهریور هر سال.

 
enlightenedشرایط و ضوابط میهمان، انتقال و انتقال توأم با تغییر رشته از دانشگاههای دیگر به دانشگاه  شهرکرد

 نظر به اینکه لازم است متقاضیان میهمان و انتقال با آیین‌نامه آموزشی و همچنین با ضوابط اختصاصی دانشگاه شهرکرد در خصوص نقل و انتقالات آشنا شوند، واحد نقل وانتقالات اقدام به ارائه اطلاعات لازم در این خصوص نموده است. امید است دانشجویان محترم با مطالعه دقیق این بروشور و با آگاهی بیشتر نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند.

در ابتدا در رابطه با شرایط میهمانی و سپس در مورد انتقال مطالب لازم را ارائه می‌گردد.

الف) شرایط میهمان طبق آیین‌نامه آموزشی

ماده 1:
در مواردی که دانشجو برای نیمسال تحصیلی مشخص اقدام به تغییر محل تحصیل خود می نماید، ، به عنوان دانشجوی میهمان، برای  همان نیمسال در دانشگاه مقصد شناخته می شود .
ماده: 4
درصورتی که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ با معدل کل حداقل13 گذرانده باشد میتواند درخواست میهمان شدن نمایند .
تبصره :1
هر دانشجو در هر رشته می‌تواند حداکثر دو نیمسال در دوره کاردانی، و سه نیمسال در دوره کارشناسی، در یک دانشگاه به‌طور تمام وقت، به‌صورت میهمان تحصیل کند.
 
دانشجویانی که دارای شرایط ذیل باشند برای پذیرش در اولویت می‌باشند:
1- فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به‌طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به‌عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

2 معلولیت مؤثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص پزشک معتمد دانشگاه به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.

3 ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر پس از قبولی در دانشگاه.

-4 دانشجویانی که از وضعیت تحصیلی عالی برخوردار می‌باشند
ماده : 6
انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تک درس و چه به‌صورت تمام وقت، باید با اطلاع گروه آموزشی دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

تبصره: 1دانشجویان دوره روزانه دانشگاها دردوران میهمانی ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم میباشند
تبصره: -2 دانشجویان نوبت دوم دانشگاها دردوران میهمانی ملزم به پرداخت شهریه ثابت به دانشگاه مبدا وکل شهریه ثابت ومتغیر بهدانشگاه مقصد میباشند.
 
ماده :7
واحدهایی را که دانشجوی میهمان در یک دانشگاه می‌گذراند، عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می‌شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.

 تبصره:
در هر صورت پذیرش یا عدم پذیرش نمراتی که دانشجو در طول دورة میهمانی کسب می‌نماید به‌عهدة دانشگاه مبدأ می‌باشد.


ماده : 8
مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر می‌شود.

ب- شرایط انتقال طبق آیین‌نامه آموزشی:
ماده : 10
انتقال دانشجو ازدانشگاه دیگربه دانشگاه شهرکرد مشروط به کسب معدل بالاتر ازمیانگین معدل دانشجویان ورودیهای همان سال وهمان رشته در دانشگاه شهرکرد درمدت حداقل سه نیمسال متوالی میهمانی برای مقطعع کارشناسی می باشد.
ماده :11
انتقال ازدوره شبانه به دوره روزانه دانشگاهها وازپیام نور به دوره های روزانه وشبانه وازموسسات به دانشگاهها ممنوع می باشد. ولی انتقال به عکس با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.
 
پ - شرایط تغییر رشته:
1-ادامه  تحصیل متقاضی در رشته قبلی ازنظر مقررات آموزشی بلاامانع باشد .
2-حداقل یک ششم وحد اکثر دوسوم واحدهای دوره را گذرانده باشد .
3-نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده درسهمیه و رشته مورد تقاضا درهمان سال کمتر نباشد .
4- باتوجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد .
تبصره : 1
تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاه اجرایی خاص تعهد دارند بارعایت کلیه شرایط این ماده واعلام موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط امکان پذیر است .
تبصره : 2
تغییر رشته به رشته هایی که درصورت گزینش آنها شرایط خاص پیش بینی شده است موکول به احراز شرایط مربوط است.
تبصره : 3
هر دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی فقط یکبار میتواند تغییر رشته دهد .
تغییر رشته فقط در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت می گیرد درغیر این صورت فقط از مقاطع بالاتر به مقطع پایین تر امکان پذیر است .
ج - شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه شهرکرد درخصوص میهمان شدن:

  enlightenedدانشجو برای میهمان شدن در دانشگاه شهرکرد موظف به ارائه مدارک ذیل می‌باشد


1-ارائه فرم میهمان از دانشگاه مبدأ.

2-ارائه ریزنمرات واحدهای گذرانده.

3-ارائه مدارک مستند جهت تأیید مشکلات نامبرده.

4-تکمیل فرم‌های مربوط در اداره پذیرش.

5- تمدید میهمانی منوط به کسب معدل مطلوب در گروه مربوطه و ارائه فرم میهمانی از دانشگاه مبدأ خواهد بود.

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است