اعضای کمیسیون های تخصصی


١٦ بهمن ١٤٠٢ ساعت ٩:٥٨   
تعداد بازدید:    ١٥٣    

کمیسیون تخصصی ادبیات و علوم انسانی و هنر

 

 

عکس هیات ممیزه

نام و نام خانوادگی
دکتر جهانگیر صفری
 دکتر مجید طهرانی 
دکتر علی روحانی
دکتر علیرضا خواجه گیر
دکتر میترا شاطری
سمت
رئیس کمیسیون
عضو حقیقی
عضو حقیقی
عضو حقیقی
عضو حقوقی

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی مشاهده صفحه شخصی
 

​​

کمیسیون تخصصی دامپزشکی

 

 

عکس هیات ممیزه

نام و نام خانوادگی
دکتر مسعود قربان پور
دکتر اعظم مختاری
دکتر علی کدیور
دکتر عزیز اله فلاح مهرجردی
دکتر سیاوش شریفی
سمت
رئیس کمیسیون
عضو حقیقی
عضو حقیقی
عضو حقیقی
عضو حقوقی

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی مشاهده صفحه شخصی
 

 

کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی

 

 

عکس هیات ممیزه

نام و نام خانوادگی
دکتر افشین احمدی ندوشن
دكتر محمد احسان بصيري
دكتر حامد  جاودانيان
دکتر هاجر احمدی مقدم
دکتر صمد تقی پور
سمت
رئیس کمیسیون
عضو حقیقی
عضو حقیقی
عضو حقیقی
عضو حقوقی

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی مشاهده صفحه شخصی
 

 

کمیسیون تخصصی علوم پایه

 

 

عکس هیات ممیزه

نام و نام خانوادگی
دکتر ابوالفضل سمنانی
دکتر لیلا شبانی
دکتر کریم مهنام
دكتر محمد سعيد حيدرنژاد
دکتر سمیه رئیسی
سمت
رئیس کمیسیون
عضو حقیقی
عضو حقیقی
عضو حقیقی
عضو حقوقی

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی مشاهده صفحه شخصی
 

 

کمیسیون تخصصی علوم ریاضی

 

 

عکس هیات ممیزه

نام و نام خانوادگی
دکتر محمد رضا ریسمانچیان
دكتر محمد شفيع دهاقين
دکتر علی بیاتی
دکتر محسن قاسمی  
دکتر زهرا کریمی
سمت
رئیس کمیسیون
عضو حقیقی
عضو حقیقی
عضو حقیقی
عضو حقوقی

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

 

کمیسیون تخصصی کشاورزی

 

 

عکس هیات ممیزه

نام و نام خانوادگی
دکتر علیرضا نعمتی
دکترعبدالرحمان محمد خانی
دكتر محمدرضا نوري
دکتر مجتبی نادری بلداجي
دکتر احسان شهبازی
سمت
رئیس کمیسیون
عضو حقیقی
عضو حقیقی
عضو حقیقی
عضو حقوقی

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی مشاهده صفحه شخصی
 

 

کمیسیون تخصصی منابع طبیعی و علوم زمین

 

 

عکس هیات ممیزه

نام و نام خانوادگی
دکتر نبی اله یار علی
دکتر افشین هنر بخش 
دکتر رسول زمانی احمد محمودی
دکتر شهرام محمدی
دکتر  رفعت زارع بیدکی
سمت
رئیس کمیسیون
عضو حقیقی
عضو حقیقی
عضو حقیقی
عضو حقوقی

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی مشاهده صفحه شخصی
 

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱