مراحل حذف ترم بدون احتساب درسنوات


٠٩ بهمن ١٤٠٢ ساعت ٩:٢١   
تعداد بازدید:    ٦٩    


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱