سوالات متداول دوره کارشناسی


١٢ اسفند ١٣٩٤ ساعت ٠:٢٣   
تعداد بازدید:    ١٦١٧١١    

enlightenedسوال: شرایط انصراف و بازگشت به تحصیل چگونه است؟

جواب: ماده ۲۱- ثبت نام نکردن در هر نیمسال تحصیلی، انصراف از تحصیل محسوب میشود.

تبصره. تصمیم گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهدهی شورای آموزشی دانشگاه است.

ماده ۲۲- دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید درخواست انصراف خود را شخصاّ و به صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه تسلیم کند.دانشجو مجاز است فقط برای یک بار و دو ماه از تاریخ ارایه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد.پس از انقضای این مهلت،حکم انصراف ازتحصیل وی صادر می شود.

(تعداد غیبت مجاز در نیم سال تحصیلی) ماده ۱۷

تبصره۱-اگر دانشجو در درس بیش از ۱۶/۳جلسات یا درجلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند،چنانچه غیبت دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه غیرموجه تشخیص داده شود.نمره آن درس صفرو در صورت تشخیص موجه،آن درس حذف می شود.در این صورت رعایت حد نصاب ۱۲واحد درطول نیم سال برای دانشجو الزامی نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی وی محصوب می شود.

enlightenedسوال: شرایط حذف ترم چگونه است؟

جواب: تبصره۲ ماده۱۷.در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی بادرخواست کتبی دانشجو وتأیید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

enlightenedسوال: با توجه به اینکه زمان حذف و اضافه گدشته است چگونه میتوانم یکی از دروس خود را حذف کنم؟

جواب: تبصره۳ ماده۱۷-دانشجو میتواند بارعایت مفاد تبصره ۱ این ماده، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفـاّ یک درس نظری را با تایید گروه آموزشی حذف کند به شرط آنکه تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از ۱۲ واحد نشود.

enlightenedسوال: شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی و تعداد مجاز استفاده از مرخصی تحصیلی چند نیمسال است؟

جواب: ماده۲۰-دانشجو میتواند با رعایت سنوات مجاز تحصیلی در دوره کاردانی وکارشناسی ناپیوسته، یک نیمسال و دردوره کارشناسی پیوسته حداکثر دو نیمسال ازمرخصی استفاده کند.

enlightenedسوال: به علت مشکلات نمیتوانم در نیمسال جاری تعداد واحد زیادی بگیرم لطفا راهنمایی کنید حداقل و حداکثر چه تعداد واحد درسی میتوانم اخذ کنم؟

جواب: دانشجو درهرنیمسال تحصیلی لازم است حداقل ۱۲وحداکثر۲۰ واحد درسی انتخاب کند. وحداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان۶واحد درسی است.

enlightenedسوال: چگونه میتوان در یک نیمسال تحصیلی بیش از ۲۰ واحد اخذ نمود؟

جواب: تبصره۱ماده۷-اگرمیانگین نمرات دانشجویی دریک نیمسال حداقل ۱۷باشد.دراینصورت دانشجو با تأیید گروه آموزشی درنیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا ۲۴واحد درسی اخذ نماید.

enlightenedشرایط مرخصی پزشکی چگونه است؟

تبصره۱-مدت مجاز مرخصی زایمان ،دونیم سال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.(با مجوز کمیسیون موارد خاص مرخصی زایمان تا ۵ نیمسال قابل تمدید).

تبصره۲-مدت مجاز مرخصی پزشکی.در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه وشورای آموزشی ،حداکثر دونیمسال تحصیلی است.

تبصره ۳-بررسی سایر مصادیق مرخصی(مانند مأموریت همسر یا والدین و......)حداکثر تا دونیمسال تحصیلی و بدون احتساب درسنوات مجاز دراختیار شورای آموزشی دانشگاه است .

تبصره۴-دانشجو میتواند باتشخیص شورای آموزشی دانشگاه از مجموع مرخصی های مذکور در این ماده وتبصره های مندرج در آن بهره مند شود

enlightenedسوال: درسی را که نمره مردودی آوردهام آیا در نیمسال تحصیلی ثبت و در محاسبه میانگین کل، اثر خواهد داشت؟

جواب: تبصره۱ماده۱۸-دانشجویی که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند چنانچه در نیمسالهای بعدی، درس یا دروس مذکور را با نمره قبولی بالای ۱0 بگذراند، نمره یا تمام نمرههای قبلی در زیر نمرات تحصیلی دانشجو، فقط ثبت و باقی میماند اما این نمرهها در محاسبه میانگین کل دوره بیاثر و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود.

 تبصره۲-گذراندن دروس با استفاده از تبصره۱، صرفا برای محاسبه میانگین کل دوره تحصیلی در هنگام دانشآموختگی میباشد و مشروطی دانشجو در نیمسالهای قبلی را خنثی نمیکند.

تبصره۳-تسهیلات این ماده شامل دانشجویانی که به دلیل تقلب و با حکم کمیته انضباطی، نمره مردودی دریافت میکنند، نمیشود.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱