فرم ها و آیین نامه های هیات ممیزه


١١ بهمن ١٤٠٢ ساعت ١٠:٣٩   
تعداد بازدید:    ٢١٧    
ردیف  آیین نامه  دانلود

 

1

 

فرم خلاصه امتیازات ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی

 

2

 

فرم خلاصه امتیازات ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

 

3

 

آیٔین نامه   ارتقاء اعضای هیات علمی

 

4

 

مصوبات دور سوم هیات ممیزه

 

5

 

 گزارش نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه ​

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱