🔷 در این مجموعه دو اداره خدمات آموزشی و اداره فارغ التحصیلان و نظام وظیفه وظایف زیر را برعهده دارند. 

💠 اداره خدمات آموزشی:

✅ثبت رشته‌های تحصیلی جدید مصوب در سیستم sess

✅ ثبت دروس و سرفصل مربوط به هر رشته تحصیلی در سیستم sess

✅ ثبت‌نام دانشجویان جدید اعم از ورودی‌های جدید، میهمانی، تک درس، انتقالی، و...

✅ انجام کلیه امور مربوط به ثبت‌نام مقدماتی و اصلی، ترمیم، حذف اضطراری، حذف مجاز، حذف‌پزشکی دانشجویان کارشناسی

✅ ثبت غیبت‌های بیش از حد مجاز دانشجویان در سیستم sess

✅ ثبت غائبین جلسات امتحان در سیستم sess

✅ قفل و تأیید کلیه نمرات دانشجویان پس از تأیید دانشکده‌ها در سیستم sess

✅ بررسی، ثبت و تأیید دروس امتحان مجدد، معرفی به استاد و... در سیستم sess

✅ ثبت فرم‌های مربوط به حذف پزشکی و غیبت موجه در سیستم sess

✅ بررسی و ارسال پرونده‌های مشروطی بیش از حد مجاز به کمیسیون موارد خاص دانشگاه جهت کسب اجازه ادامه تحصیل

✅ ثبت آرای صادره از کمیسیون موارد خاص در سیستم sess

✅ ثبت آرای صادره از ستاد شاهد و ایثارگر در سیستم sess

✅ تهیه و ارسال اخطار مشروطی به دانشجویان و اولیای آن‌ها

✅ تأیید درخواست‌ بررسی درخواست‌های استعلام کد دانشجویان متقاضی جهت تغییر رشته مکاتبه با سازمان سنجش جهت استعلام کدهایی که در کارنامه محرمانه دانشجویان وجود ندارد.
✅ مرخصی تحصیلی و حذف ترم در سیستم sess

✅ ارسال پرونده دانشجویان اخراجی و انصرافی به اداره دانش‌آموختگان ارسال پرونده دانشجویان فارغ‌التحصیل پس از تأیید دانشکده به اداره دانش‌آموختگان

✅ بررسی درخواست‌های استعلام کد دانشجویان متقاضی جهت تغییر رشته مکاتبه با سازمان سنجش جهت استعلام کدهایی که در کارنامه محرمانه دانشجویان وجود ندارد.

💠 اداره فارغ التحصیلان و نظام وظیفه

✅ بررسی درخواست های میهمانی و یا انتقالی دانشجویان سایر دانشگاهها شامل شامل موارد ذیل

🔸 دریافت درخواستهای میهمانی و انتقالی دانشجویان سایر دانشگاها بررسی آنها و مطابقت مدارک باآئین نامه آموزشی و درصورت عدم مغایرت ارسال به دانشکده جهت اعلام نظرو پی گیری موضوع دریافت نتایج بررسی پرونده ها از دانشکده واعلام آن برروی سایت وزارت وارسال کتبی جواب به دانشگاه مبدا وبه دانشجو همچنین ارسال ریز نمرات درپایان هرنیمسال برای همه دانشجویان مهمان.

 

🔸 ثبت نام از پذیرفته شدگان مهمان و انتقال وتعریف شماره دانشجویی برای آنها-استعلام مدارک دانشجویان انتقالی از دانشگاه مبدا وپس از داریافت مدارک راهنمایی دانشجو جهت معادل سازی ، وثبث معادل سازی دروس آنهاپس از اعلام دانشکده درسیستم آموزشی -تکمیل پرونده آموزشی -بررسی کارنامه محرمانه آنها ودر صورت احراز کد روزانه دانشگاه شهرکرد تبدیل وضعیت آنها به روزانه –محاسبه تعداد سنوات استفاده از آموزش رایگان در دانشگاه مبدا ودرج در پرونده برای محاسبه آن در موقع فارغ التحصیلی-بررسی وضعیت معافیت تحصیلی ودر صورت مشکل ارجاع به نظام وظیفه

🔸 رسیدگی به امور دانشجویان متقاضی مهمان که از تقاضای خود انصراف داده اندواعلام انصراف آنهابه دانشگاه مبدا وبستن فایل آموزشی آنها

🔸 بررسی تسویه حساب دانشجویان مهمانی که که یک یا دو ترم در این دانشگاه تحصیل کرده و قصد بازگشت دارند. تهیه کارنامه و انجام مراحل اداری آن ( تهیه نامه و تایپ) و ارسال آن به دانشگاههای مبداء

🔸 بستن فایل متقاضیان تمدید میهمانی در صورت مغایرت با آیین نامه ودرصورت موافت کمسیون موارد خاص بازنمودن فایل آموزشی آنها.

🔸 تبدیل دانشجویان واجد شرایط از میهمانی به انتقال دائم

🔸اعلام دخواست حذف ترم و یا مرخصی دانشجویان مهمان به دانشگاه مبداء جهت اعلام نظر وپس از ادریافت جواب اعمال در سیستم آموزشی

🔸 استعلام ریز نمرات دانشجویان مهمان دائم از دانشگاه مبدا ،استعلام اعلام فارغ التحصیلی آنها در پایان تحصیلات از گروه مربوطه و اعلام آن به دانشگاه مبدا.

بررسی درخواست های متقاضیان تغییر رشته دانشجویان سایر دانشگا ها شامل موارد ذیل

🔸دریافت فرمهای متقاضیان تغییر رشته دانشجویان سایر دانشگاه و بررسی وضعیت آنهاودرصورت احراز شرایط ار سال به دانشکده جهت اعلام نظر -ثبت نام از پذیرفته شدگان وتعریف شماره دانشجویی برای آنها -استعلام مدارک دانشجویان از دانشگاه مبدا وپس از داریافت مدارک بررسی مجدد کد رشته ودر صورت احراز کد روزانه دانشگاه شهرکرد تبدیل وضعیت آنها به روزانه

🔸راهنمایی آنها جهت معادل سازی -ثبث معادل سازی آنهاپس از اعلام دانشکده درسیستم آموزشی -تکمیل پرونده آموزشی

🔸 پذیرش وانجام امور مربوط به میهمان تکدرس از سایر دانشگاها به صورت زیر:

 استعلام از دانشکده مربوطه و درصورت خالی بودن ظرفیت درس تعریف شماره داشجویی برای وی ودریافت نمره پس ازپایان ترم از دانشکده ودرصورت پرداخت شهریه ارسال نمرات به دانشگاه مبدا.

✅ بررسی درخواست های میهمانی و یا انتقالی دانشجویان این دانشگاه برای سایر دانشگاهها شامل موارد ذیل

🔸 دریافت درخواستهای دانشجویان بررسی آنها و مطابقت مدارک باآئین نامه آموزشی و درصورت عدم مغایرت ارسال به دانشکده جهت اعلام نظر نظرو پی گیری موضوع دریافت نتایج از دانشکده واعلام آن برروی سایت وزارت وپیوست کارنامه به درخواست دانشجویانی که با آنها موافقت شده واعلام جواب ،به دانشگاه مقصد و دانشجو- وبستن فایل آموزشی دانشجویانی که با درخواست آنها موافقت شده و تعریف ضعیت تحصیلی (مهمانی یا انقالی)برای نیمسال آنها

🔸 پس از اعلام موافقت دانشگاه مقصدو پس از تسویه حساب (دانشجویان انتقالی به دانشگاههای غیر دولتی باید بدهی آموزشهای رایگان آنها براساس تعداد سنوات حساب و پرداخت نمایند ویا به ان دانشگاه انتقال داده شود.) ارسال مدارک دانشجویان انتقالی واعلام وضعیت معافیت تحصیلی آقایان به دانشگاه مقصد .

🔸استعلام نمرات دانشجویان این دانشگاه که به صورت میهمان در سایر دانشگاها گذرانده اند وثبت نمرات و مطابقت دروس با ریز نمرات آنها پس از تایید گروه .

🔸دریافت فرمهای متقاضیان تغییر رشته دانشجویان همین دانشگاه و بررسی وضعیت آنهاودرصورت احراز شرایط ارسال در خواست وی به دانشگاه مقصد وارسال مدارگ آنها پس از تسویه حساب.

🔸 انجام امور مربوط به میهمان تکدرس برای سایر دانشگاها.

🔸انجام امور مربوط به دانشجویان انتقالی بااستفاد از بخشنامه تسهیلات برای فرزندان هیات علمی همانند دانشجویان انتقالی

🔸انجام امور مربوط به دانشجویان انتقالی و مهمان بااستفاد از بخشنامه تسهیلات برای فرزندان شاهد وایثارگر

✅ صدور کارت دانشجویی درتمام مقاطع و صدور کارت پرسنل و اساتید دانشگاه

✅ اطلاع رسانی در تمام زمینه های فوق الذکر برروی وب سایت دانشگاه وبازنگری وبه روز رسانب وب سایت دانشگاه در این زمینه

 پاسخ به سولات حضوری وتلفنی دانشجویان ووالدین آنها در زمینه مربوطه

 تایپ کلیه نامه ها ومکاتبات

انجام سایر امور محوله


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است