پنج شنبه ٢ خرداد ١٣٩٨

 

 

🔷 فرایند تسویه حساب

         تمامی مراحل این فرایند از طریق سامانه آموزشی، پژوهشی و دانشجویی sess انجام می شود.

 

 

مرحله عنوان    
۰ ساخت (توسط دانشجو)    
۱ بررسی تسویه حساب داخلی توسط رئیس بخش    
۲ دریافت کارت دانشجویی توسط بایگانی    
۳ بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب کتابخانه    
۴ مرکز کامپیوتر    
۵ بررسی درخواست توسط کارشناس دفتر شاهد و ایثارگر    
۶ تسویه حساب امور فرهنگی    
۷ بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره تغذیه    
۸ بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره خوابگاهها    
۹ بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره رفاه    
۱۰ تسویه حساب صندوق دانشجویی    
۱۱ بررسی درخواست توسط کارشناس نظارت و ارزیابی    
۱۲ اداره آموزشهای آزاد و مجازی    

🔷 مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی

۱) تحویل کارت دانشجویی
۲) سه (3) قطعه عکس جدید( خواهرا ن با حجاب کامل  اسلامی)
۳) تـحـویـل تـصـویـر کارت مــلــی
۴) تحویل برگ تکمیل شده تسویه حساب ( اخذ یک فرم از اداره خدمات آموزشی و یک فرم ازمعاونت فرهنگی)
۵) تصویر صفحه اول و آخر دفترچه اقساط بدهی صندوق رفاه دانشجویان ( مختص دانشجویانی که بدهی وام و خوابگاه دارند)
۶) واریز مبلغ 000/100 ریال به حـساب 915028 بانک تجارت شعبه دانشگاه (برای واجدین دریافت گواهینامه موقت فارغ التحصیلی)
۷) تحویل اصل وتصویرکارت معافیت یا پایان خدمت وظیفه عـمومی برای پسران ( واجدین دریافت گواهینامه موقت فارغ التحصیلی )
۸) تحویل مدارک به قسمت بایگانی اداره آموزش
۹) وصـول تائیدیـه تـحصیلی دوره پیـش دانشــگاهی یـا کـاردانــی ( تحویل یک برگ فتوکپی از گواهی نامه دوره پیش دانشگاهی به اداره پست و تکمیل فرم درخواست تاییدیه )
 
توجه : مدارک فارغ التحصیلی صرفا" به صاحبان مدرک تحویل می گردد
 
🔷سایر اموری که در اداره فارغ التحصیلان و نظام وظیفه انجام می شود
 
✅ نظام وظیفه
 
✅ صدور تاییدیه های تحصیلی
 
✅ صدور دانشنامه  
 
✅ صدور گواهینامه موقت

🔷سیر امور در اداره فارغ التحصیلان

⚜ 1- صدور گواهینامه موقت فارغ التحصیلی و گواهینامه دائم.
1-1 – بررسی پرونده های فارغ التحصیلی شامل کنترل ریز نمرات ،‌کنترل مدارک ثبت نامی ، بررسی مدارک ارسالی از طرف دانشکده ها، تایید مراتب فراغت از تحصیل و تعیین نوع مدرک تحصیلی استحقاقی و نهایتاً تایپ گواهی مربوط.
2-1- بررسی ، چک نهایی و امضای گواهی های موقت توسط کارشناس.
3-1- الصاق عکس ، تمبر و مهر هنگام تحویل  به فارغ التحصیل در قبال اخذ رسید.
 
⚜2- صدور گواهینامه موقت المثنی.
1-2- ارائه و تحویل گرفتن فرم استشهاد محلی.
2-2- بررسی پرونده مطابق آخرین بخشنامه های وزارت علوم و دریافت مدارک مورد نیاز احتمالی.
3-2- صدور گواهینامه موقت المثنی و طی کردن مراحل اداری آن و تحویل در قبال اخذ رسید.
 
⚜3- صدور تاییدیه های تحصیلی
1-3- دریافت نامه های استعلام صحت و سقم مدارک فارغ التحصیلی ( اعم از دانشنامه و  گواهینامه موقت) از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ، آزاد، پیام نور، ادارات ، موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی ، سازمانهای نظام مهندسی و ... در سراسر کشور.
2-3- دریافت نامه از اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج مبنی بر ارسال و ریز نمره فارغ التحصیلی ، تاییدیه و گواهینامه فارغ التحصیلی.
3-3- ارسال تاییدیه تحصیلی و درصورت جعلی و یا مخدوش بودن مدرک و پاسخ مناسب ارسال گردیده در ضمن اعلام به حراست دانشگاه شهرکرد.
4-3- ارسال تاییدیه تحصیلی و ریز نمرا ت پذیرفته شدگان مقاطع بالاتر به سایر دانشگاهها.
5-3- ارائه و تحویل گرفتن فرم تعهد محضری به فارغ الحصیلان برای ارسال تاییدیه و ریز نمره به واحدهای مختلف دانشگاههای آزاد – پیام نور، علمی کاربردی، و پذیرفته شدگان دورهای نوبت دوم دانشگاه های عالی.
 
⚜ 4- صدور دانشنامه
1-4- تحویل گرفتن گواهی های سابقه کار و بررسی آن توام با پرونده و تطبیق با قانون آموزش رایگان و آخرین بخشنامه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.
2-4- پذیرفتن سابقه کارهای قابل قبول در صورت پوشش دادن تعهد خدمت آموزش رایگان و انجام مراحل صدور دانشنامه .
3-4- تحویل گرفتن نامه عدم کاریابی وزارت کار و امور اجتماعی از واجدیدن .
4-4- در صورت نداشتن و یاکافی نبودن سوابق کار یا نداشتن نامه عدم کاریابی ، تعداد واحد های اخذ شده طبق جداول ارسالی از وزارت علوم شهریه آنها حساب گردیده و مبلغ به دانشجو اعلام تا نقداً به حساب مربوط واریز گردد.
5-4- تهیه لیست افرادی که تعهدات آموزش رایگان خود را باز خرید نموده اند و ارسال آن به همراه فیش های پرداخت شهریه به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.
6-4- تهیه پیش نویس دانشنامه و تایپ آن.
7-4- تطبیق دادن دانشنامه تایپ شده با پیش نویس و ضمیمه کردن  آن ، الصاق عکس ، تمبر و هولگرام مخصوص .
8-4 – ارسال اصل دانشنامه برای امضا به معاونت محترم آموزشی و سپس ریاست محترم دانشگاه.
9-4- در خصوص فارغ التحصیلانی که طبق بخشنامه 5070/22 مورخ 74/9/19 و دستور العمل آن فارغ التحصیل گردیده اند دانشنامه تعلق نمی گیرد اما ضوابط و بررسی آن همانند شرایط دانشنامه بوده و گواهی نامه پایان تحصیلات با امضای مدیر محترم امور آموزشی صادر و تحویل می گردد.
10-4- دریافت دانشنامه پس از امضای ریاست و تحویل به صاحبان آن در قبال اخذ رسید.
11-4- درخصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری تحویل گرفتن تصویر دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد به همراه رویت آصل آن و بایگانی تصویر آن در پرونده ( لازم به ذکر است این دسته از دانش آموختگان حتماً باید تاییدیه تحصیلی مدرک ماقبل آنها در پرونده موجود باشد)
12- 4- تایپ نام مدیر امور آموزشی وقت در ذیل ریز نمرات و ارسال برای امضا مسئولین به منظور تحویل به واجدین شرایط دریافت ریز نمرات تائید شده.
13- 4 – بایگانی ریز نمره رسمی در پرونده تا هنگام مراجعه فارغ التحصیلان.
14- 4- ممهور کردن ریز نمره در هنگام تحویل به فارغ التحصیلان و تکمیل فرم رسید و بایگانی آن در پرونده و اخذ رسید.
15- 4- ریز نمرات سالهای پیشین که بصورت دست نویس می باشد تایپ شده و بعد از کنترل در مرحله اداری پاراف و امضاء و تحویل می گردد.  
17- 4- رویت اصل و اخذ تصویر وکالتنامه محضری فارغ التحصیل به شخص ثالث ( به غیر از پدر و مادر) به منظور تحویل دانشنامه و ریز نمرات و بایگانی آن در پرونده.
18-4- تکمیل فرم تقاضا نامه دریافت دانشنامه و مدارک تحصیلی با قید سوابق کار ارائه شده توسط فارغ التحصیل و ارایه جهت بایگانی در پرونده.
19- 4- تکمیل فرم نحوه انجام تعهدات دانش آموختگان بهره مند از مزایای آموزش رایگان با قید سوابق کاری که فارغ التحصیل ارائه داده توسط کارشناس و مهر و امضای مدیر محترم آموزش ، تحویل اصل آن به فارغ التحصیل و بایگانی نمودن تصویر در پرونده .
20- 4 – صدور دانشنامه المثنی
21- 4- واریز مبلغ  هزار( 100/000)  ریال به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه و دریافت رسید آن و طی نمودن مراحل صدور دانشنامه المثنی و تحویل آن.
 
⚜ 5- سایر موارد
1-5- تهیه نامه و اعلام معدل به منظور شرکت در آزمون دکتری دانشگاههای مختلف و آزمونهای مختلف کشوری.
2-5- صدور و ارسال فرم مخصوی معرفی دانش آموختگان رشته های دامپزشکی جهت انجام طرح نیروی انسانی به سازمان دامپزشکی .
3-5- تحویل ریز نمرات ترم به ترم ( غیر رسمی ) به متقاضیان در قبال اخذ رسید.
4-5- تحویل اصل مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی در صورت داشتن شرایط و نگهداری تصاویر آنها در پرونده در قبال اخذ رسید.
5-5- ارائه کپی معرفی به نظام وظیفه در مواردی که سابقه مکاتبه در اداره نظام وظیفه مفقود شده باشد.
6-5 – در مورد فارغ التحصیلان ماقبل 1376/2/11 معرفی به امور دانشجویان دانشگاه جهت واریز یکجای وجوهات وام و دریافت برگه تسویه حساب فوق. ( طبق بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان)
7- 5- انجام مراحل اداری خرید تمبر جهت الصاق به مدارک و پیگیری موضوع تا خرید و تحویل از انبار.
 
 لازم به ذکر است کلیه مدارک و مکاتبات این اداره به صورت تایپ شده انجام می پزیرد و فرمهای دستی هیچگونه کاربردی ندارد.
 
 
🔷 مدارک لازم جهت صدور دانشنامه
1- ارائه تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه. ( برای آقایان)
2-تحویل گواهی موقت فارغ التحصیل که ازاین دانشگاه دریافت نموده.
3- ارائه برگ مفاصا حساب از صندوق رفاه دانشجویان.
4- ارائه گواهی انجام تعهد آموزش رایگان از ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیر دولتی یا خرید تعهد مذکور.
توجه:دوره خدمت نظام وظیفه از مجموع تعهد کسر می شود.
5- ارائه برابر با اصل شده دانشنامه دوره قبل.
( برای فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد)
6- واریز مبلغ 100/000ریال به حساب 915028 بانک تجارت شعبه دانشگاه شهرکرد.
7- دو قـطـعـه عـکـس ( خواهران با حجاب کامل اسلامی )
8- تـصـویـر کـارت مـلـی
9- دانشنامه صرفاً به صاحب مشخصات دانشنامه در قبال ارائه شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر تحویل می شود.
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است