مسئولین و وظایف اداره رفاه و خدمات دانشجویی


٠٨ شهریور ٢٠١٥ ساعت ١٤:٥٧   
تعداد بازدید:    ٥٣٤٢    

 رییس اداره رفاه و خدمات دانشجویی: فرشته هاشمی

کارشناس مسئول اداره رفاه و خدمات دانشجویی: کبری محمودی

کارشناس اداره  رفاه و خدمات دانشجویی: الهام اعتدالپور

 

شرح وظایف:

1-انجام امورمربوط به ثبت نام دانشجویان جدیدالورود مشخصات سجلی وتحصیلی دررایانه.
2-. انجام امور مربوط به اخذ تعهد ات محضری دانشجویان ثبت اطلاعات مربوطه در سیستم جامع اتوماسیون .
3- انجام امورمربوط به ثبت درخواست متقاضیان وام (تحصیلی، ضروری، زیارت، مسکن،ودیعه مسکن و...) ودانشجویان شبانه (وام شهریه)درسیستم صندوق رفاه دانشجویان مطابق ضوابط مربوط وارائه به مقام مافوق.
4-. ثبت، ویرایش واستخراج اطلاعات مربوط به تسهیلات رفاهی دانشجویان
5-. محاسبه بدهی اجاره بهای خوابگاه دانشجویان فیش های پرداختی با هماهنگی مقام مافوق.
6- انجام امورمربوط به تسویه حساب وتنظیم فرم گواهی وضعیت بدهی دانشجویان مهمان، انتقالی، انصرافی، اخراجی، غایب دانش آموخته و انعکاس به مراجع ذیربط.
7- ارتباط مستمرومطلوب با امورخوابگاه ها(برادران وخواهران) درزمینه انعکاس فهرست استفاده کنندگان از خوابگاه
8- ارتباط مستمرومطلوب باصندوق رفاه دانشجویان به منظور رفع نواقص موجود در وضعیت بدهی دانشجویان از طریق سیستم جامع اتوماسیون.
9- انجام پیگیری های لازم درزمینه واریز بدهی دانشجویان درخصوص وام واجاره خوابگاه
10- تکمیل بدهی دانشجویان از طریق سیستم های جامع اتوماسیون(سیستم سجاد، فازیک وفاز دو) واسناددفتری والصاق اسناد و مدارک درسیستم صندوق رفاه دانشجویان.
11- ثبت اطلاعات وتکمیل بدهی وصدور دفترچه اقساط دانش آموختگان

12- ارتباط مستمربااداره رفاه وخدمات دانشجویی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور.

13-تهیه و تنظیم فرم های 12مربوط به دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی وارسال به صندوق رفاه دانشجویان به منظور صدور دفترچه

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱