چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
تشریح و رده بندی گیاهی پرتو روشندلزراعت 112
اصول زراعت محمد رفیعی الحسینیزراعت 130
بیوشیمی گیاهی پرتو روشندلزراعت 120
زراعت غلات عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 120
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 120
دیمکاری عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 120
فیزیولوژی گیاهان زراعی محمد رفیعی الحسینیزراعت 121
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
زراعت در شرایط تنشهای محیطی محمود رضا تدینزراعت 120
اکولوژی گیاهان زراعی سینا فلاحزراعت 130
فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی محمود رضا تدینزراعت 130
تکنولوژی بذر عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 111
روش تحقیق علی تدینزراعت 120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای تکمیلی محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 130
بیوشیمی عمومی فاطمه یوسفی کوپائیزراعت 120
اصول و روش های آبیاری مهدی قبادی نیازراعت 121
ژنتیک 11131
اصول اصلاح نباتات 5222cd69-4de5-470b-9290-16c3ef2006cc' 11131
طرح آزمایشات کشاورزی تکمیلی e7085efe-792d-4084-a9a1-2f683a5f1153' 11121
شیمی عمومی 3c171cf5-dd45-4a52-9c4f-a13b6253faa5' 11120
عملیات زراعی 11204
دامپروری عمومی 11121
عملیات زراعی 11104

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است