چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣

اعضای هیئت علمی گروه
حامد جاودانیان
دانشیار گروه مهندسی عمران
03832324401
javdanian@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~javdanian
علیرضا جهانگیری
دانشیار گروه مهندسی عمران
03832324401
jahangiri@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~jahangiri
هیثم حیدرزاده
دانشیار گروه مهندسی عمران
+98-(0)38-3232-4424
Heidarzadeh@sku.ac.ir; Heidarzadeh@ut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~heidarzadeh
علی حیدری
دانشیار گروه مهندسی عمران
03832324438
heidari@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~aliheidari
غلامرضا شمس
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
g.shams@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~shams
حامدرضا ظریف صنایعی
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
zarif@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~zarif
رسول عالی پور
استادیار گروه مهندسی عمران
00983832324401-2141
R.Alipour@sku.ac.ir & Civil.alipour@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~ralipour
رضا کامگار
دانشیار گروه مهندسی عمران
03832324401-2136
kamgar@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~kamgar
سید مرتضی هاتفی
دانشیار گروه مهندسی عمران
03832324401
smhatefi@alumni.ut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~hatefi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است