یکشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٧

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
حامد جاودانیان
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
javdanian@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Javdanian
اعضای هیئت علمی گروه
حامد جاودانیان
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
javdanian@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Javdanian
علیرضا جهانگیری
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Jahangiri
هیثم حیدرزاده
استادیار گروه مهندسی عمران
+98-(0)38-3232-4424
Heidarzadeh@ut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~heidarzadeh
علی حیدری
دانشیار گروه مهندسی عمران
03832324438
heidari@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~aliheidari
غلامرضا شمس
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
g.shams@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~shams
حامدرضا ظریف صنایعی
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
zarif@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~zarif
رضا کامگار
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401-2136
kamgar@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Kamgar
محمود محمد رضاپور طبری
دانشیار گروه مهندسی عمران
03832324401-3 (2305)
mrtabari@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~pourtabari
سید مرتضی هاتفی
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
smhatefi@alumni.ut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hatefi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است