شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
دینامیک سازه ها 114044100730 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
تئوری الاستیسیته 114044101330 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مکانیک محیط های پیوسته 114044101430 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
تکنولوژی عالی بتن 214044101530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ریاضیات عالی مهندسی 214044100030 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
روش اجزاء محدود 214044100330 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سمینار1 314044103320 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است