شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
سدهای خاکی 114044100530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مکانیک محیط های پیوسته 114044101430 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
دینامیک خاک 214043012130 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سمینار1 314044103320 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است