شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
ریاضیات عالی مهندسی 114044100030 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
هیدرولیک پیشرفته 114044100130 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
هیدرولیک محاسباتی 114044101130 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مهندسی رسوب و فرسایش 114044103730 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مهندسی و مدیریت سیلاب و شکست سد 214044103830 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مهندسی رودخانه 214044101930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
طراحی هیدرولیکی سازه ها 214044100230 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سدهای خاکی 214044100530 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سمینار1 314044103320 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پایان نامه 314044900660 پایان نامه مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است