چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


نام نام خانوادگینام رشتهوضعیت
ابوالفضلابراهیمی هراتمه فارغ التحصيل
فاطمهابوطالبی نجف ابادی دانشجو
الهامبرومندی دانشجو
بهنامجزایری سورکی دانشجو
مصطفیحبیبی اصل دانشجو
محمدرضاداودی جونقانی دانشجو
راضیهدهقان نژاد دانشجو
علیسلیمانی فارغ التحصيل
یاسمنطحان فارغ التحصيل
احمدعاشوری قاضیانی دانشجو
صالحغظنفری فارغ التحصيل
فرزادکیانی فارغ التحصيل
نوشینلطیفی دانشجو
حمیدمتقی دستنایی دانشجو
حسینمرادفرنسب دانشجو
فهیمهمقدم نیا فارغ التحصيل
مهساملکی قهفرخی دانشجو
حوریهموحدی فارغ التحصيل
کبرینجفی سرپیری دانشجو
راضیهنجمی فارغ التحصيل
علیهاشمی دانشجو
سمیههمتی دزکی دانشجوکلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است