چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


نام نام خانوادگینام رشتهوضعیت
محمدجوادآذریان دانشجو
افشیناحمدی ده کهنه دانشجو
فاطمهالوندی دانشجو
فاطمهامینی دانشجو
مرضیهجوانبخش دانشجو
نگینحیدری فارسانی دانشجو
بهارهدواشی جمالویی دانشجو
محمدربیعی دانشجو
فاطمهرحیمی اسفیدواجانی دانشجو
حکیمهرضایی ارشد دانشجو
عاطفهرضوی زاده دانشجو
فاطمه زهرارییسی اردلی دانشجو
زهراشاه وردی دانشجو
فریباشریعتی سامانی دانشجو
شهابصابری دانشجو
مرضیهصفری دانشجو
فاطمهعابدینی نجف ابادی دانشجو
مریمعبدالباقی عطاابادی دانشجو
مرضیهغلامی دانشجو
کوثرفتح الهی دانشجو
الهامقاسمی خوراسگانی دانشجو
نیلوفرکوهی فایق دهکردی دانشجو
پروانهکیانی هرچگانی دانشجو
عصمتمختاری دانشجو
فاطمهملک پور دانشجو
ریحانهملک محمدی فرادنبه دانشجو
فربدناصری بروجنی دانشجو
زهرانجارخدابخش دانشجو
عاطفهنجفی حاجی ور دانشجو
زهرایوسفی چرمهینی دانشجوکلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است