شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
تغلیظ مواد معدنی 214033120720 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فرایند ساخت سرامیکها -1 314033117120 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
محاسبات عددی 319033000520 پایه مشاهده سرفصل
ساختار سرامیک 314033116020 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فرایند ساخت سرامیکها 2 414033117320 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه فرایند ساخت 2 514033117401 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فرایند ساخت سرامیکها 3 514033117620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه فرایند ساخت 1 514033117201 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه سیمان 514033118001 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سینتیک مواد 514033116130 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
خواص الکتریکی و نوری سرامیک ها 514033116420 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
تئوری شیشه 514033116730 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه شیشه 514033116801 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
عملیات حرارتی 514033107020 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
خوردگی و اکسیداسیون 514033106930 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
خواص مکانیکی مواد1 514033105130 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد1 514033105201 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
انتقال مطالب علمی وفنی 614033105710 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
خواص مکانیکی مواد 2 614033106430 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
کارگاه طراحی قالب 614033107601 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
روشهای نوین آنالیز مواد 614033116220 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه فرایند ساخت سرامیکها 3 614033117701 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
خواص حرارتی سرامیکها 614033117820 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فیزیک و شیمی سیمان 714033117920 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
زبان تخصصی 2 714033120320 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه لعاب 714033118201 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مواد دیرگداز 714033116520 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه مواد دیرگداز 714033116601 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
تئوری پرسلانها 714033116920 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه چینی 714033117001 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مواد دیرگداز 714033107720 عمومی مشاهده سرفصل
الکترو سرامیک 1 814033118530 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سرامیکهای مهندسی 814033118830 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
لعاب ها 814033118120 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است