شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
ترمودینامیک پیشرفته مواد 114034100520 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
روشهای پیشرفته شناخت و آنالیز مواد 114034101020 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مباحث وی‍ژه 114034101320 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
خطاهای اندازه گیری در تحقیق مواد 114034100310 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
کامپوزیتها 114034102520 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
تئوری نابجائیها 114034102820 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
ترمودینامیک پیشرفته مواد 114034110120 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
تغییر حالت های متالوژیکی ( استحاله های فازی ) 114034110220 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه روش های پیشرفته آنالیز مواد 114034110501 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فرآیندهای انجماد پیشرفته 114034110620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
متالوژی پیشرفته 114034111120 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مکانیک شکست 114034111420 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مهندسی سطح پیشرفته 114034111720 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
خوردگی پیشرفته 114034112420 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
طراحی مهندسی در ریخته گری 114034112520 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
روشهای نوین آنالیز مواد(شناسایی و انتخاب) 114034900730 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سمینار 1 314034110820 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پایان نامه 314034900660 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سمینار 1 314034100402 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
بیومواد 314034101520 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
پایان نامه 414034900000 پایان نامه مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است