یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨

مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
ستار صادقی ده چشمه
استادیار گروه مدیریت جهانگردی
https://www.sku.ac.ir/~sadeghi
معاون آموزشی
مجید طهرانی
استادیار گروه فرش
03833230698
mtehrani@lit.sku.ac.ir; mtehrani@aut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~tehrani
معاون دانشجویی
احسان زارعی
مربی گروه صنایع دستی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~zarei
آمار اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
صنایع دستی٠٠١٢٣
فرش٠٠٢٣٥
فقه و حقوق اسلامی٠٠٣٢٥
اعضای هیئت علمی دانشکده
حسین ابراهیمی ناغانی
استادیار گروه صنایع دستی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~hebrahimi
محمد علی اسپنانی آخوره علیائی
مربی گروه فرش
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~espanani
اعظم بهلول
مربی گروه فرش
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Bohlol
پیوند توفیقی بروجنی
مربی گروه فرش
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Tofighi
علی اصغر حمزه شلمزاری
مربی گروه فقه و حقوق اسلامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Hamzeh
احسان زارعی
مربی گروه صنایع دستی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~zarei
سجاد شهباز قهفرخی
مربی گروه فقه و حقوق اسلامی
03827220007
shahbaz1384@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Shahbaz
عباسعلی صالحی
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی
03832324401
abbasalisalehi@art.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~asalehi
مجید طهرانی
استادیار گروه فرش
03833230698
mtehrani@lit.sku.ac.ir; mtehrani@aut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~tehrani
افسانه قانی
استادیار گروه فرش
03833230698
Ghani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ghani
فرانک کبیری
مربی گروه صنایع دستی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Kabiri
امراله معین
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Moein
عزیر الله مولوی وردنجانی
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی
03832324401
molaviaziz@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~aMolavi
پیوندهای مفید
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است