دوشنبه ١ آبان ١٣٩٦


رشته های تحصیلی دانشکده
گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
صنایع دستی
طراحی
نگارگری
چوب
سفال
--
--
--
--
فرش
بافت
رنگرزی
طراحی
--
--
--
فقه و حقوق اسلامی
فقه و حقوق اسلامی
--


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است