پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦نام نام خانوادگیعنوان شغلی تلفن محل کار
جعفرارشادی فارسانیمتصدي امور دفتري دانشكده هنر 
بهروزاسلامی فارسانیكارشناس امور مالي دانشكده هنر 
میتراامینی فارسانیمسئول كتابخانه دانشكده هنر و علوم انساني 
جهانبخشمبینی دهکردی  2120
مریم شاهرخی شهرکی   
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است