جمعه ٢٩ تیر ١٣٩٧نام نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
حسینابراهیمی ناغانیاستادیار03832324401
محمد علی اسپنانی آخوره علیائیمربی03832324401
بهارهبراتی هارونیمربی03832324401
اعظمبهلولمربی03832324401
پیوندتوفیقی بروجنیمربی03832324401
علی اصغر حمزه شلمزاریمربی03832324401
احسانزارعیمربی03832324401
سجاد شهباز قهفرخیمربی03827220007
عباسعلی صالحیاستادیار03832324401
مجیدطهرانیاستادیار03833230698
فرانککبیریمربی03832324401
امراله معیناستادیار03832324401
عزیر اللهمولوی وردنجانیاستادیار03832324401کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است