چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣

 • تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی.
 • اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان.
 • برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین اداره خوابگاههای دانشجویی
 • انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه.
 • انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط.
 •  نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی.
 •  نظارت بر حسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط.
 •  برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف.
 •  برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها.
 •  نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای لازم در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان.
 •  بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است