شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
تشریح و رده بندی گیاهی زراعت 112
تشریح و رده بندی گیاهی زراعت 212
اصول زراعت محمود رضا تدینزراعت 330
اصول زراعت عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 130
اصول زراعت عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 230
اصول زراعت عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 430
زراعت غلات سینا فلاحزراعت 120
کنترل و گواهی بذر علی عباسی سورکیزراعت 111
کنترل و گواهی بذر علی عباسی سورکیزراعت 211
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت حبوبات و گیاهان منطقه ای محمود رضا تدینزراعت 220
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
زراعت در شرایط تنشهای محیطی محمود رضا تدینزراعت 120
فیزیولوژی علفهای هرز و علف کشها علی تدینزراعت 130
زراعت تکمیلی عبدالرزاق دانش شهرکی
علی عباسی سورکی
زراعت 130
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 130
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی محمود رضا تدینزراعت 230
دامپروری عمومی محمدرضا اکبریزراعت 121
دامپروری عمومی محمدرضا اکبریزراعت 221
دامپروری عمومی محمدرضا اکبریزراعت 321
ژنتیک فریبا رفیعی بروجنیزراعت 131
ژنتیک فریبا رفیعی بروجنیزراعت 231
شیمی عمومی مریم زنگی آبادی
مریم شمس
محمد مرادی
حسین منصوری
راضیه اسکندری
11120
شیمی عمومی 2d0d2862-258c-48e6-b401-5365c3301bf5' c1e88e20-5d24-4f73-a28c-b7c27bdc2d5d' b92141dc-6bb9-4b4d-8b3c-d28d6ee7ab62' bf07c7ce-49a3-46fa-a0d4-d4cfeaab95f9' e368353b-d8f3-42e0-b371-eee6af41bd2b' f517ff2d-3d63-4a5c-9400-f2405351e5e6' a8e4141a-7792-4707-be2d-fcbb35df6635' 11220
شیمی عمومی 11420
شیمی عمومی f6dca028-921c-43f3-b8a7-2815658f3906' a8e4141a-7792-4707-be2d-fcbb35df6635' 111020

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است