دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧

اعضای هیئت علمی گروه
مجید ابن علی حیدری
دانشیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
382-4424401-2139
ebnali-m@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ebnali
مریم تقی زاده دهکردی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03834422109
maryam_td121@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Taghizadeh
آرش دقیقی
دانشیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
+98 38 3232 4401
E-mail: A @ B ,,, b = eng.sku.ac.ir , A = daghighi-a /// Telegram UserName: @Daghighi_Arash
https://www.sku.ac.ir/~Daghighi
نوشین قادری
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
2122
ghaderi.nooshin@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Ghaderi
علی قیاسیان
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401-2306
ghiasian.ali at eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ghiasian
زهرا مبینی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~ZMobini
محمد علی محمدی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401
m.a.mohammadi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~momohammadi
سیدوحید میرمقتدایی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401
v.mirmoghtadaei@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Mirmoghtadaei
امیر هاشمی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
32324401-2305
hashemi.amir@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Hashemi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است