چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣

اعضای هیئت علمی گروه
مجید ابن علی حیدری
دانشیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
382-4424401-2139
ebnali-m@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ebnali
مریم تقی زاده دهکردی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03834422109
maryam_td121@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~taghizadeh
دکتر آرش دقیقی
دانشیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
09136279359 (SMS)
E-mail: A [at] B , A = daghighi-a , B = sku.ac.ir OR A = arash.daghighi , B = gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~daghighi
علی قیاسیان
دانشیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
2254-03832324401
ghiasian.ali at sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ghiasian
زهرا مبینی
دانشیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401
z.mobini (at) sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~zmobini
محمد علی محمدی
دانشیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401
m.a.mohammadi (at) sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~momohammadi
سیدوحید میرمقتدایی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
03832324401
mirmoghtadaei@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mirmoghtadaei
امیر هاشمی
استادیار گروه مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
32324401-2305
hashemi.amir@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~hashemi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است