سه شنبه ١ خرداد ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
سمینار 114024117620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
الکتونیک 3- جبرانی یا پیشنیاز 114024118030 اصلی مشاهده سرفصل
مدارهای مجتمع پیشرفته 114024444130 اختیاری مشاهده سرفصل
تئوری و فناوری ساخت افزاره های نیم رسانا 114024001730 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مدارهای مجتمع نوری 114024003130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
افزاره های نیم رسانا 114024004130 اختیاری مشاهده سرفصل
فیزیک اکترونیک - جبرانی یا پیشنیاز 114024117830 اصلی مشاهده سرفصل
الکترونیک نوری پیشرفته 114054005130 اختیاری مشاهده سرفصل
طراحی مدارهای مجتمع خطی 114024115130 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مدارهای مجتمع خیلی فشرده (VLSI) 114024116530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مباحث ویژه در الکترونیک I 214024117030 اختیاری مشاهده سرفصل
ادوات نیمه هادی II 214024115830 اختیاری مشاهده سرفصل
پردازش سیگنالهای دیجیتال 314024116130 اختیاری مشاهده سرفصل
سمینار 314024113620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پایان نامه 414024900000 پایان نامه مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است