سه شنبه ١ خرداد ١٤٠٣عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
مجید ابن علی حیدری دانشیار382-4424401-2139ebnali-m@eng.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
مریم تقی زاده دهکردی استادیار03834422109maryam_td121@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
دکتر آرش دقیقی دانشیار09136279359 (SMS)E-mail: A [at] B , A = daghighi-a , B = sku.ac.ir OR A = arash.daghighi , B = gmail.com مشاهده صفحه خانگی
علی قیاسیان دانشیار2254-03832324401ghiasian.ali at sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
زهرا مبینی دانشیار03832324401z.mobini (at) sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
محمد علی محمدی دانشیار03832324401m.a.mohammadi (at) sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
سیدوحید میرمقتدایی استادیار03832324401mirmoghtadaei@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
امیر هاشمی استادیار32324401-2305hashemi.amir@eng.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است