سه شنبه ١ خرداد ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
شبکه های مخابراتی 114024001430 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مباحث ویژه 114024001530 اختیاری مشاهده سرفصل
پردازش تصویر 114024000130 اختیاری مشاهده سرفصل
تئوری صف 114024001130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
تئوری پیشرفته مخابرات 114024001230 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سیستم های مخابرات بی سیم 114024001330 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
مخابرات دیجیتال 114024002130 اصلی مشاهده سرفصل
مباحث ویژه -بهینه سازی 114024005130 اختیاری مشاهده سرفصل
فرآیندهای تصادفی 114024412130 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پردازش سیگنالهای دیجیتال 114024116130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سمینار 314024117620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پایان نامه 414024900000 پایان نامه مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است