سه شنبه ١ خرداد ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
آزمایشگاه فیزیک 1 113043000701 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
نقشه کشی صنعتی 114013000510 پایه مشاهده سرفصل
فیزیک 1 113043002030 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
ریاضی 1 119033000130 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
زبان خارجه عمومی 115053000130 اختیاری مشاهده سرفصل
تربیت بدنی 115023000101 اختیاری مشاهده سرفصل
فارسی عمومی 115013000130 اختیاری مشاهده سرفصل
اندیشه اسلامی 115073000120 اختیاری مشاهده سرفصل
اندیشه اسلامی 2 215073000220 اختیاری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه فیزیک 2 213043000801 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 215073000420 اختیاری مشاهده سرفصل
ریاضی 2 219033000230 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فیزیک 2 213043002130 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
معادلات دیفرانسیل 219033000330 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
برنامه نویسی کامپیوتر 214023100330 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
کارگاه عمومی 214013000601 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
مدار الکتریکی 1 314023101530 پایه مشاهده سرفصل
محاسبات عددی 319033000520 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آشنایی با مهندسی برق 314023127510 پایه مشاهده سرفصل
آمار و احتمالات مهندسی 319033000730 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
تفسیر موضوعی قرآن 315073000520 اختیاری مشاهده سرفصل
کارگاه برق 314023101101 پایه مشاهده سرفصل
الکتترومغناطیس 314023101930 پایه مشاهده سرفصل
ریاضیات مهندسی 319033000430 پایه مشاهده سرفصل
انقلاب اسلامی 415073000320 اختیاری مشاهده سرفصل
ورزش 415023000201 اختیاری مشاهده سرفصل
مدار الکتریکی 2 414023099520 پایه مشاهده سرفصل
الکترونیک 1 414023099720 پایه مشاهده سرفصل
سیگنال ها و سیستم ها 414023022130 پایه مشاهده سرفصل
سیستم های دیجیتال 1 414023099930 پایه مشاهده سرفصل
ماشین الکتریکی 1 414023099820 پایه مشاهده سرفصل
آز مدار و اندازه گیری 414023101801 پایه مشاهده سرفصل
زبان تخصصی 414023101220 پایه مشاهده سرفصل
اصول سیستم مخابراتی 514023098330 پایه مشاهده سرفصل
الکترونیک2 514023013120 پایه مشاهده سرفصل
اقتصاد مهندسی 514023105630 پایه مشاهده سرفصل
سیستم دیجیتال 2 514023098430 پایه مشاهده سرفصل
آز ماشین الکتریکی 1 514023102501 پایه مشاهده سرفصل
آز الکترونیک 514023102101 پایه مشاهده سرفصل
آز سیستم دیجیتال 1 514023310101 پایه مشاهده سرفصل
دانش خانواده 515073000720 اختیاری مشاهده سرفصل
سیستم های کنترل خطی 514023102930 پایه مشاهده سرفصل
کارآموزی 614023103403 اصلی مشاهده سرفصل
آز سیستم کنترل خطی 614023103001 پایه مشاهده سرفصل
فیزیک الکترونیک 614023103730 جبرانی و مازاد مشاهده سرفصل
طراحی سیستم های دیجیتال 614023109730 پایان نامه مشاهده سرفصل
مدارهای پالس دیجیتال 614023109230 جبرانی و مازاد مشاهده سرفصل
تحلیل سیستم انرژی 1 614023098230 پایه مشاهده سرفصل
ماشین های الکتریکی 2 614023099120 پایه مشاهده سرفصل
آز سیستم دیجیتال 2 614023313101 پایه مشاهده سرفصل
آیین زندگی 615073000620 اختیاری مشاهده سرفصل
مدارهای مخابراتی 714023104630 جبرانی و مازاد مشاهده سرفصل
الکترونیک 3 714023103830 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
پروژه کارشناسی 714023103330 جبرانی و مازاد مشاهده سرفصل
مدار مجتمعCMOS 714023109530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
الکترونیک صنعتی 714023104930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
پردازش سیگنال دیجیتال 714023109630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آز FPGA 714023102601 اصلی مشاهده سرفصل
آز مدارهای پالس و دیجیتال 714023109301 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سیستمهای هوشمند 814023108130 اختیاری مشاهده سرفصل
مخابرات دیجیتال 814023108730 اختیاری مشاهده سرفصل
شبکه های مخابراتی 814023101330 اختیاری مشاهده سرفصل
پروژه آژمایشگاه الکترونیک 3 814023104801 اختیاری مشاهده سرفصل
تاسیسات الکتریکی 814023105130 اختیاری مشاهده سرفصل
کنترل صنعتی 814023106130 اختیاری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 814023108901 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
طراحی سیستمهای ریزپردازنده ای 814023109130 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آز الکترونیک 3 814023103901 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
فیلتر و سنتز 814023106530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آز مدارهای مخابراتی 814023104701 جبرانی و مازاد مشاهده سرفصل
فیزیک مدرن 814023103630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است