چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
مریم شهریاری
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
32324401
m.shahriari@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mshahriari
اعضای هیئت علمی گروه
سعید اباذری
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
https://www.sku.ac.ir/~abazari
نویدرضا ابجدی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2277
navidabjadi(at)yahoo.com, abjadi.navidreza(at)sku.ac.ir, , abjadi.blogfa.com
https://www.sku.ac.ir/~abjadi
صمد تقی پور بروجنی
استاد تمام گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2161-03832324401
s.taghipour(-AT-)sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~taghipour
سعید حقوقی اصفهانی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
03832324438
hoghoughi@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~hoghoughi
سید یاسر درخشنده قهفرخی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2136
y_derakhshandeh@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~derakhshandeh
عبدالرضا ربیعی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
03832324401
rabiee@sku.ac.ir , Abdorrezarabiee@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~abrabiee
مریم شهریاری
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
32324401
m.shahriari@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mshahriari
غلامرضا عرب مارکده
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2140
arab-gh@eng.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~arab
عباس کارگر
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
03832324438
kargar@ieee.org
https://www.sku.ac.ir/~kargar
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است