سه شنبه ١ خرداد ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
طراحی ماشینهای الکتریکی 114024110830 اختیاری مشاهده سرفصل
بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته 114024110930 اصلی مشاهده سرفصل
کنترل مدرن 114024110230 اصلی مشاهده سرفصل
الکترونیک قدرت 1 114024110430 اصلی مشاهده سرفصل
تئوری جامع ماشین های الکتریکی 114024110530 اصلی مشاهده سرفصل
حفاطت پیشرفته سیستم های قدرت 114024411130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر 114024031130 اختیاری مشاهده سرفصل
قابلیت اعتماد در سیستم های قدرت 114027130830 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
کنترل برداری ماشین های AC 214027132930 اختیاری مشاهده سرفصل
دینامیک سیستمهای قدرت الکتریکی 1 214024110030 اصلی مشاهده سرفصل
الکترونیک قدرت 2 214024110730 اختیاری مشاهده سرفصل
کنترل توان راکتیو در سیستمهای قدرت 214024111130 اختیاری مشاهده سرفصل
توزیع انرژی الکتریکی 214024111430 اختیاری مشاهده سرفصل
بررسی و شناخت انرژی های نو 214024111730 اختیاری مشاهده سرفصل
کنترل بهینه 214024112030 اختیاری مشاهده سرفصل
سیستمهای کنترل غیر خطی 214024112330 اختیاری مشاهده سرفصل
سیستمهای کنترل تطبیقی 214024112430 اختیاری مشاهده سرفصل
شبکه های عصبی 214024112930 اختیاری مشاهده سرفصل
سمینار 214024113620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
بررسی هارمونیکی سیستمهای قدرت 214024114730 اختیاری مشاهده سرفصل
سیستم های قدرت تجدید ساختار شده (بازار برق) 214024115030 اختیاری مشاهده سرفصل
سیستمهای کنترل چند متغیره 214024133430 اختیاری مشاهده سرفصل
پایان نامه 314024900660 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است