دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
آزمایشگاه فیزیک 1 113043000701 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
نقشه کشی صنعتی 114013000510 پایه مشاهده سرفصل
فیزیک 1 113043002030 پایه مشاهده سرفصل
ریاضی 1 119033000130 پایه مشاهده سرفصل
زبان خارجه عمومی 115053000130 اختیاری مشاهده سرفصل
تربیت بدنی 115023000101 پایه مشاهده سرفصل
فارسی عمومی 115013000130 اختیاری مشاهده سرفصل
اندیشه اسلامی 115073000120 اختیاری مشاهده سرفصل
اندیشه اسلامی 2 215073000220 اختیاری مشاهده سرفصل
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 215073000420 اختیاری مشاهده سرفصل
ریاضی 2 219033000230 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
فیزیک 2 213043002130 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
معادلات دیفرانسیل 219033000330 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
برنامه نویسی کامپیوتر 214023100330 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
کارگاه عمومی 214013000601 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه فیزیک 2 213043000801 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
الکتترومغناطیس 314023101930 پایه مشاهده سرفصل
مدار الکتریکی 1 314023101530 پایه مشاهده سرفصل
محاسبات عددی 319033000520 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آشنایی با مهندسی برق 314023127510 پایه مشاهده سرفصل
آمار و احتمالات مهندسی 319033000730 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
تفسیر موضوعی قرآن 315073000520 اختیاری مشاهده سرفصل
کارگاه برق 314023101101 پایه مشاهده سرفصل
ریاضیات مهندسی 319033000430 پایه مشاهده سرفصل
انقلاب اسلامی 415073000320 پایه مشاهده سرفصل
ورزش 415023000201 اختیاری مشاهده سرفصل
مدار الکتریکی 2 414023099520 پایه مشاهده سرفصل
الکترونیک 1 414023099720 پایه مشاهده سرفصل
سیگنال ها و سیستم ها 414023022130 پایه مشاهده سرفصل
سیستم های دیجیتال 1 414023099930 پایه مشاهده سرفصل
ماشین الکتریکی 1 414023099820 پایه مشاهده سرفصل
آز مدار و اندازه گیری 414023101801 پایه مشاهده سرفصل
زبان تخصصی 414023101220 پایه مشاهده سرفصل
الکترونیک2 514023013120 اصلی مشاهده سرفصل
اقتصاد مهندسی 514023105630 اصلی مشاهده سرفصل
آز ماشین الکتریکی 1 514023102501 اصلی مشاهده سرفصل
آز الکترونیک 514023102101 اصلی مشاهده سرفصل
تحلیل سیستم انرژی 1 514023098230 اصلی مشاهده سرفصل
ماشین های الکتریکی 2 514023099120 اصلی مشاهده سرفصل
سیستم های کنترل خطی 514023102930 اصلی مشاهده سرفصل
کارآموزی 614023103403 اصلی مشاهده سرفصل
ماشینهای مخصوص 614023125630 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ماشینهای الکتریکی 3 614023106030 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سیستمهای هوشمند 614023108130 اختیاری مشاهده سرفصل
آز سیستم دیجیتال 1 614023310101 اصلی مشاهده سرفصل
آز سیستم کنترل خطی 614023103001 اصلی مشاهده سرفصل
تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 2 614023127630 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سیستم دیجیتال 2 614023098430 اصلی مشاهده سرفصل
اصول سیستم مخابراتی 614023098330 اصلی مشاهده سرفصل
تولید انرژی الکتریکی 714023128130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2 714023125201 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
عایقها و فشار قوی 714023125430 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آز سیستم دیجیتال 2 714023313101 اصلی مشاهده سرفصل
پروژه کارشناسی 714023103330 اصلی مشاهده سرفصل
الکترونیک صنعتی 714023104930 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
تاسیسات الکتریکی 714023105130 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
کنترل صنعتی 814023106130 اختیاری مشاهده سرفصل
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 814023108901 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
طرح پست های فشار قوی و پروژه 814023121930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
حفاظت و رله ها 814023125530 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
طرح خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه 814023125930 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
آزمایشگاه سیستم های قدرت 814023188101 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است