دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر 114024031130 اختیاری مشاهده سرفصل
کنترل مدرن 114024110230 اختیاری مشاهده سرفصل
الکترونیک قدرت 1 114024110430 اختیاری مشاهده سرفصل
تئوری جامع ماشین های الکتریکی 114024110530 اختیاری مشاهده سرفصل
طراحی ماشینهای الکتریکی 114024110830 اختیاری مشاهده سرفصل
بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته 114024110930 اختیاری مشاهده سرفصل
توزیع انرژی الکتریکی 114024111430 اختیاری مشاهده سرفصل
سیستمهای کنترل غیر خطی 114024112330 اختیاری مشاهده سرفصل
شبکه های عصبی 114024112930 اختیاری مشاهده سرفصل
قابلیت اعتماد در سیستم های قدرت 114027130830 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
کنترل برداری ماشین های AC 114027132930 اختیاری مشاهده سرفصل
سیستم های کنترل چند متغیره 114027131430 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی 114027102130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت 114027140130 اختیاری مشاهده سرفصل
مباحثی در سیستم های دینامیکی 119037000140 اختیاری مشاهده سرفصل
سمینار 214027132710 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آزمون جامع 314027132800 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
رساله 3140279020200 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
آمادگی رساله 314027100100 اختیاری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است