دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
پردازش سیگنالهای دیجیتال 114024116130 اختیاری مشاهده سرفصل
مباحث ویژه 114024044130 اختیاری مشاهده سرفصل
سیستمهای کنترل چند متغیره 114024112230 اصلی مشاهده سرفصل
کنترل فرآیندهای اتفاقی 114024133730 اختیاری مشاهده سرفصل
برنامه ریزی خطی و غیر خطی 114024134330 اختیاری مشاهده سرفصل
مباحث ویژه در کنترل I 114024136030 اختیاری مشاهده سرفصل
شناسایی سیستم 114024410130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
ریاضیات مهندسی پیشرفته 114027129130 اصلی مشاهده سرفصل
الکترونیک قدرت 1 114024110430 اختیاری مشاهده سرفصل
کنترل بهینه 114024112030 اصلی مشاهده سرفصل
سیستمهای کنترل غیر خطی 114024112330 اصلی مشاهده سرفصل
شبکه های عصبی 114024112930 اصلی مشاهده سرفصل
سمینار 214024113620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
سیستمهای کنترل تطبیقی 214024112430 اختیاری مشاهده سرفصل
پایان نامه 314024900660 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است