سه شنبه ١ خرداد ١٤٠٣


نام درسردیف ترمیکد درسواحد تئوریواحد عملینوع درسسرفصل
کنترل مدرن 114024110230 اختیاری مشاهده سرفصل
الکترونیک قدرت 1 114024110430 اختیاری مشاهده سرفصل
تئوری جامع ماشین های الکتریکی 114024110530 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
حفاطت پیشرفته سیستم های قدرت 114024411130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
طراحی ماشینهای الکتریکی 114024110830 اختیاری مشاهده سرفصل
بهره برداری از سیستمهای قدرت پیشرفته 114024110930 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
توزیع انرژی الکتریکی 114024111430 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
سیستمهای کنترل غیر خطی 114024112330 اختیاری مشاهده سرفصل
شبکه های عصبی 114024112930 اختیاری مشاهده سرفصل
کنترل برداری ماشین های AC 114024114830 اختیاری مشاهده سرفصل
شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی 114024011130 اختیاری مشاهده سرفصل
کنترل محرکه های الکتریکی 114024021130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
بازاربرق 114024024130 اختیاری مشاهده سرفصل
کیفیت توان 114024123130 اختیاری مشاهده سرفصل
حفاظت دیجیتال سیستم های قدرت 114024330130 اختیاری مشاهده سرفصل
سمینار 214024113620 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
بررسی هارمونیکی سیستمهای قدرت 214024114730 اختیاری مشاهده سرفصل
سیستمهای کنترل چند متغیره 214024133430 اختیاری مشاهده سرفصل
قابلیت اطمینان در سیستم های انرژی الکتریکی 214024111630 اختیاری مشاهده سرفصل
سیستمهای کنترل تطبیقی 214024112430 اختیاری مشاهده سرفصل
کنترل بهینه 214024112030 اختیاری مشاهده سرفصل
کنترل توان راکتیو در سیستمهای قدرت 214024111130 اختیاری مشاهده سرفصل
سیستم های انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر 214024031130 تخصصی انتخابی مشاهده سرفصل
دینامیک سیستمهای قدرت الکتریکی 1 214024110030 تخصصی اجباری مشاهده سرفصل
الکترونیک قدرت 2 214024110730 اختیاری مشاهده سرفصل

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است