دوشنبه ٢٤ مرداد ١٤٠١


نام نام خانوادگینام رشتهوضعیت
محموداقاخانی بیژنی فارغ التحصيل
نرگسال مومن دهکردی فارغ التحصيل
سحربختیاری زاده فارغ التحصيل
فاطمهبیاتی فارغ التحصيل
یزدانپاک مهر فارغ التحصيل
حکیمهتاجی رستمی فارغ التحصيل
رقیهتاران فارغ التحصيل
عالمهجعفریان فارغ التحصيل
زینبحاجی فارغ التحصيل
سید مصطفیحسینی فارغ التحصيل
مرضیهحیدری دانشجو
خدیجهحیدری سورشجانی دانشجو
حسیندراهکی فارغ التحصيل
محمد مهدیدرستکار سیانی فارغ التحصيل
حبیب اللهزارعی فارغ التحصيل
محمدابراهیمشایان فارغ التحصيل
انوشیروانشریفی ریگی فارغ التحصيل
عباسشیخی سینی فارغ التحصيل
پیمانصادقی فارغ التحصيل
شهرامطهماسبی فارغ التحصيل
مهدیطهماسبی دزکی فارغ التحصيل
فاطمهغلامی فارغ التحصيل
سمیهکاظمی زردخشویی فارغ التحصيل
بهنامگرجی فارغ التحصيل
اعظملایقی قلعه سوخته دانشجو
حمزهمحمدی ده چشمه فارغ التحصيل
محمدموحدپور فارغ التحصيل
سید محمدموسوی ده شیخ فارغ التحصيلکلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است