یکشنبه ١٦ مرداد ١٤٠١


نام نام خانوادگینام رشتهوضعیت
اعظمابدالی ده چناری دانشجو
مهدیاحمدی فارغ التحصيل
زهرهاسماعیلی خرزوقی دانشجو
علیاهنچی دانشجو
امینبنی طالبی دهکردی دانشجو
ساراپورشعبان پیربازاری دانشجو
سیدمجتبیحسینی عاشق ابادی دانشجو
اذرحمیدی تهرانی دانشجو
عصمتخیبری هفشجانی دانشجو
مرضیهدشت بش پدونک دانشجو
مرضیهراغبیان دانشجو
فاطمهرضایی خیرآبادی دانشجو
سیده کوثررهبان دانشجو
طیبهصابری دانشجو
عبدالرضافتاحی دهکردی دانشجو
بهنامگرجی دانشجو
علیمحمدیان دانشجو
لیلامطیعی مهر دانشجو
پریوشمیرزاییان دانشجو
سجادنجفی بهزادی فارغ التحصيل
مهینهارونی دانشجوکلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است