شنبه ٢٩ مرداد ١٤٠١


نام نام خانوادگینام رشتهوضعیت
علیامینی دانشجو
فاطمهجانثاری لادانی دانشجو
زهراجعفری طادی دانشجو
زهرهخوانساری دانشجو
ندادرخشان هوره دانشجو
لیلارحیمی خوئی دانشجو
افسانهرفیعی مرغملکی دانشجو
عباسرئیسی دانشجو
مهدیسعیدی دارانی دانشجو
فاطمهسلیمانی دانشجو
الههشفیعی دانشجو
ظهیرشهبازی دانشجو
مرضیهصادقی چرمهینه دانشجو
مسعودصرامی دانشجو
احمدطاهری سرتشنیزی دانشجو
زهراعباسی دانشجو
اعظمکرمی دانشجو
اکبرمحمدی دانشجو
عباسمعین فارسانی دانشجو
معصومهمهری قهفرخی دانشجو
زهراالساداتهاشمی دانشجوکلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است