پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١


نام نام خانوادگینام رشتهوضعیت
مقداداقبال سعیدی فارغ التحصيل
صالحجلیلی فارغ التحصيل
سیده فاطمهحسینی فارغ التحصيل
محمدرضارفیع فارغ التحصيل
حسینشیرانی فارغ التحصيل
ناهیدصانعی دهکردی فارغ التحصيل
احمدطغیانی ریزی فارغ التحصيل
عباسعباسی عیسی ابادی فارغ التحصيل
زهرافدایی ده چشمه فارغ التحصيل
الیاسفقیهی فارغ التحصيل
محمدکریمی فارغ التحصيل
زهراکریمی فارغ التحصيل
داودمتقی دستنایی فارغ التحصيل
صدیقهملایی دستجردی فارغ التحصيل
اکرممهدیه نجف ابادی فارغ التحصيل
نادرناصری نسب فارغ التحصيل
علیرضاناظمی هرندی فارغ التحصيل
خدیجهنصیری فارغ التحصيل
سیدکاظمهاشمی خواه فارغ التحصيل
حسنهمتی برام فارغ التحصيل
بهروزیوسفی حاجیور فارغ التحصيلکلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است