چهارشنبه ٥ آبان ١٤٠٠


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
شیلات ٠٢٤٠٦
مهندسی طبیعت١٦٥٠١٢
علوم جنگل٠٣٥٠٨
مهندسی محیط زیست٠٣١٠٤
دانشکده١١٤١٥٠٣٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است