یکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
شیلات ٠٣٣٠٦
مهندسی طبیعت١٧٤٠١٢
علوم و مهندسی جنگل٠٤٣٠٧
مهندسی صنایع مبلمان٠١٢٠٣
مهندسی محیط زیست٠٣٢٠٥
دانشکده١١٨١٤٠٣٣


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است