چهارشنبه ٦ مهر ١٤٠١


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
شیلات ٠٢٤٠٦
مهندسی طبیعت١٦٥٠١٢
علوم جنگل٠٤٣٠٧
مهندسی صنایع مبلمان٠١٢٠٣
مهندسی محیط زیست٠٣١٠٤
دانشکده١١٦١٥٠٣٢


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است