دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


گروه آموزشیاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
شیلات ٠٣٢٠٥
مهندسی طبیعت٢٦٤٠١٢
علوم و مهندسی جنگل٠٥٢٠٧
مهندسی صنایع مبلمان٠١٢٠٣
مهندسی محیط زیست٠٣٢٠٥
دانشکده٢١٨١٣٠٣٣


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است