سه شنبه ١ فروردين ١٤٠٢


ریاست دانشکده
خدایار عبدالهی [دکتری در مهندسی آب]
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401
kabdolla@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~abdollahi
معاون آموزشی
رسول زمانی احمد محمودی
دانشیار گروه مهندسی محیط زیست
03832324401
zamani@nres.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~rzamani
معاون پژوهشی
بیت الله محمودی
استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل
03832324401
https://sku.ac.ir/~mahmoodi

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است