دوشنبه ٧ اسفند ١٤٠٢


ریاست دانشکده
خدایار عبدالهی [دکتری در مهندسی آب]
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401
kabdolla@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~abdollahi
معاون آموزشی
رفعت زارع بیدکی
استادیار گروه مهندسی طبیعت
038-32324423
zare.rafat@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~zare
معاون پژوهشی
رسول زمانی احمد محمودی
دانشیار گروه مهندسی محیط زیست
03832324401
zamani@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~rzamani

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است