پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١


ریاست دانشکده
مهدی پژوهش
دانشیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401
drpajoohesh@gmail.com
https://sku.ac.ir/~Pajouhesh
معاون آموزشی
رسول زمانی احمد محمودی
دانشیار گروه مهندسی محیط زیست
03832324401
zamani@nres.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~rzamani
معاون پژوهشی
خدایار عبدالهی [دکتری در مهندسی آب]
استادیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401
kabdolla@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~abdollahi

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است