سه شنبه ١ اسفند ١٣٩٦
نام نام خانوادگینام گروه مرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
هادیآروین مهندسی مکانیک استادیار03832324401
نداآهنجیده ریاضی محض دانشیار03832324401
هداآیت ژنتیک استادیار03834424401-2244
سعیداباذری مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشیار 
نویدرضاابجدی مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشیار2358
رحیم ابراهیمی مهندسی مکانیک بیوسیستم استاد تمام03832324403-2249
عطااله ابراهیمی مرتع و آبخیزداری دانشیار03832324401-2359
عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگی پاتوبیولوژی استادیار03832324401
حسینابراهیمی ناغانی صنایع دستی استادیار03832324401
مجیدابن علی حیدری مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشیار382-4424401-2139
علی محمداحدی ژنتیک استادیار03832324401
عباسعلی احمدی باستان شناسی استادیار03832324401
محمد رضااحمدی دارانی علوم کامپیوتر استادیار03832324401
افشین احمدی ندوشن مهندسی مکانیک دانشیار03832324438
محمد علی اسپنانی آخوره علیائی فرش مربی03832324401
مهدی اسدی آقبلاغی مهندسی آب استادیار03832324401
اسماعیل اسدی بروجنی مرتع و آبخیزداری دانشیار03832324401
ابراهیم اسدی خشوئی علوم دامی استادیار03832324401
راضیه اسکندری مهندسی کامپیوتر مربی03832324401
جعفراسماعیلی فیزیک استادیار03832324401-7; 2198
بعدیصفحه آخرکلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است