سه شنبه ٢٤ مهر ١٣٩٧
نام نام خانوادگینام گروه مرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
هادیآروین مهندسی مکانیک - جامدات استادیار03832324401
نداآهنجیده ریاضی محض دانشیار03832324401
هداآیت ژنتیک استادیار03834424401-2244
سعیداباذری مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشیار 
نویدرضاابجدی مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشیار2358
رحیم ابراهیمی مهندسی مکانیک بیوسیستم استاد تمام03832324403-2249
عطااله ابراهیمی مرتع و آبخیزداری دانشیار03832324401-2359
عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگی پاتوبیولوژی استادیار03832324401
حسینابراهیمی ناغانی صنایع دستی استادیار03832324401
مجیدابن علی حیدری مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشیار382-4424401-2139
علی محمداحدی ژنتیک استادیار03832324401
عباسعلی احمدی باستان شناسی استادیار03832324401
بهنام احمدی پور جونقانی علوم دامی استادیار 
محمد رضااحمدی دارانی علوم کامپیوتر استادیار03832324401
هاجراحمدی مقدم مهندسی مواد استادیار 
افشین احمدی ندوشن مهندسی مکانیک - سیالات دانشیار03832324438
محمد علی اسپنانی آخوره علیائی فرش مربی03832324401
سعیداسدپور شیمی استادیار 
مهدی اسدی آقبلاغی مهندسی آب استادیار03832324401
اسماعیل اسدی بروجنی مرتع و آبخیزداری دانشیار03832324401
12345678910...کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است