جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨
نام نام خانوادگینام گروه مرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
هادیآروین مهندسی مکانیک-جامدات دانشیار03832324401
نداآهنجیده ریاضی محض دانشیار03832324401
هداآیت ژنتیک استادیار03834424401-2244
سعیداباذری مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشیار 
نویدرضاابجدی مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشیار2277
رحیم ابراهیمی مهندسی مکانیک بیوسیستم استاد تمام03832324403-2249
عطااله ابراهیمی مهندسی طبیعت دانشیار03832324401-2359
عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگی پاتوبیولوژی استادیار03832324401
حسینابراهیمی ناغانی صنایع دستی استادیار03832324401
مجیدابن علی حیدری مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشیار382-4424401-2139
علی محمداحدی ژنتیک استادیار03832324401
عباسعلی احمدی باستان شناسی استادیار03832324401
امیناحمدی مهندسی عمران استادیار03832324401-2136
بهنام احمدی پور جونقانی علوم دامی استادیار 
محمد رضااحمدی دارانی علوم کامپیوتر استادیار03832324401
هاجراحمدی مقدم مهندسی مواد استادیار 
افشین احمدی ندوشن مهندسی مکانیک-سیالات دانشیار03832324438
محمد علی اسپنانی آخوره علیائی فرش مربی03832324401
سعیداسدپور شیمی استادیار32324419-2206
مهدی اسدی آقبلاغی مهندسی آب استادیار03832324401
12345678910...کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است