پنج شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦


رشته های تحصیلی دانشکده
گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
شیلات و محیط زیست
بوم شناسی
پرورش آبزیان
شیلات و محیط زیست
--
--
--
علوم جنگل
جنگلداری
علوم جنگل
-
--
مرتع و آبخیزداری
پترولوژی
آبخیز داری
مدیریت بیابان زدایی
مرتعداری
مرتع و ابخیزداری
-
--
--
--
--


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است