شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣


رشته های تحصیلی دانشکده

گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
شیلات
بوم شناسی
بوم شناسی آبزیان شیلاتی- آموزش محور
بومشناسی آبزیان
پرورش آبزیان
تکثیر و پرورش آبزیان- آموزش محور
تکثیر و پرورش آبزیان پرورشی
علوم و مهندسی شیلات
علوم و مهندسی محیط زیست
مهندسی منابع طبیعی (شیلات)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
مهندسی طبیعت
پترولوژی
علوم و مهندسی آبخیزداری
مرتعداری
آبخیز داری
زمین شناسی - پترولوژی - آموزش محور
مدیریت بیابان زدایی
مدیریت مناطق بیابانی- آموزش محور
مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری - آموزش محور
مهندسی منابع طبیعی مرتعداری - آموزش محور
مرتع و ابخیزداری
مهندسی طبیعت
-
--
-
--
--
--
--
--
--
--
--
علوم و مهندسی جنگل
جنگلداری
جنگلداری - آموزش محور
مدیریت جنگل
علوم جنگل
-
--
--
--
مهندسی صنایع مبلمان
مهندسی محیط زیست


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است