چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد تئوری تعداد واحد عملی
اصول زراعت علی تدینزراعت 230
اصول زراعت علی تدینزراعت 330
اصول زراعت محمد رفیعی الحسینیزراعت 130
بیوشیمی گیاهی ریحانه عمو آقائیزراعت 120
زراعت گیاهان صنعتی محمود رضا تدینزراعت 120
عملیات زراعی محمود رضا تدین
علی تدین
عبدالرزاق دانش شهرکی
زراعت 104
دیمکاری عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 120
فیزیولوژی گیاهان زراعی محمد رفیعی الحسینیزراعت 121
فیزیولوژی گیاهان زراعی محمد رفیعی الحسینیزراعت 221
پروژه علی عباسی سورکیزراعت 1402
پروژه سعداله هوشمند کوچیزراعت 102
رابطه آب و خاک و گیاه عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 121
رابطه آب و خاک و گیاه مهدی نادری خوراسگانیزراعت 321
اکولوژی گیاهان زراعی سینا فلاحزراعت 130
فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی محمود رضا تدینزراعت 130
تکنولوژی بذر عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 111
مباحث نوین در زراعت محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان محمود رضا تدینزراعت 120
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای تکمیلی محمد رفیعی الحسینیزراعت 120
طراحی الگوی کشت عبدالرزاق دانش شهرکیزراعت 102
شیمی عمومی حشمت الله صمیمی شلمزاریزراعت 320
شیمی عمومی محمد غلامی بابادگانی
محمد رضا احمدی دارانی
مهدی دهقانی
حسن شاهقلیان
محمدرضا ریسمانچیان
حمید شایان پور
نها افتخاری
محمد شفیع دهاقین
مریم شمس
غلامرضا رضائی زاده
ندا آهنجیده
علیرضا انصاری
حسین منصوری
مصطفی کرباسیون
جواد علیدوستی
11120
شیمی عمومی b92141dc-6bb9-4b4d-8b3c-d28d6ee7ab62' e368353b-d8f3-42e0-b371-eee6af41bd2b' 27de40a7-c475-4032-be10-d164c79a6246' 507a71b7-fe3f-43aa-acba-5de300d33ddc' 11220
شیمی عمومی ea885b2d-3c8b-44a0-b607-e67ca24f5e1b' 111420
زیست شناسی 47cddd40-7ad5-46af-8ff3-d3c69544bafd' 7d4776c3-e607-4c81-8f03-13e83fdc7dcf' 9e0b9342-a2b3-425f-bbf8-eb09db0b938c' 11120
زیست شناسی 47cddd40-7ad5-46af-8ff3-d3c69544bafd' 11220
شیمی عمومی 11420
آشنایی با کامپیوتر 11120
زیست شناسی 11320
آشنایی با کامپیوتر 11220

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است