چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣

 

دستورالعمل اجرایی، مصوبات و آیین نامه دوره كارشناسی ارشد ( MSc )دانشكده فنی و مهندسی شهریور ۱۳۹۷ 

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

دستورالعمل نگارش و تدوين پايان نامه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دریافت فایل پیوست

 

 برنامه زمانبندی دانشجویان کارشناسی ارشد

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

​فرم بررسی درخواست در شورای موارد خاص دانشگاه

دریافت فایل پیوست

۲ فرم انتخاب استاد راهنما  دریافت فایل پیوست
۳  فرم گزارش پیشرفت پروژه دریافت فایل پیوست

 

نحوه تشویق دانشجویان کارشناسی ارشد

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

پرداخت هزینه های شرکت و ارائه مقاله در همایش دانشجویان (فقط مستخرج از پایان نامه)

دریافت فایل پیوست

۲ پرداخت مبلغ تشویقی مقالات چاپ شده در مجلات معتبر (فقط مستخرج از پایان نامه) دریافت فایل پیوست
۳

ارسال مستندات مربوط به انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه

-

 

مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

فرمت پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

دریافت فایل پیوست

۲ فرم داوری پروپزال دریافت فایل پیوست
۳

طرح و تصویب پروپوزال در جلسه شورای آموزشی-پژوهشی دانشکده

-
۴

صدور احکام اساتید راهنما و مشاور

-

 

 مراحل دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

دستورالعمل برگزاری دفاع

دریافت فایل پیوست

۲ ارسال نسخه اولیه پایان نامه برای داوران جهت مطالعه -
3 بارگذاری فایل نهایی Word&Pdf پایان نامه در سامانه Sess و تعیین تاریخ و ساعت پیشنهادی و ارسال برای استاد راهنما  
4 تحویل فرم تعیین تاریخ دفاع از پایان نامه به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده، دو هفته قبل از جلسه دفاعیه- الزامی دریافت فایل پیوست
5 بارگذاری نتیجه گزارش سامانه همانند جویی  در Sess(تیک های مربوط به دانشجو و استاد راهنما زده شود)- الزامی  
6 تحوبل فرم گواهی شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان دیگر، به کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه خود (باید به تائید معاون پژوهشی دانشکده برسد) دریافت فایل پیوست
7 فرم اطلاع رسانی جلسه دفاع از پایان نامه (در سامانه آموزشی Sess به کارشناس گروه خود ارسال گردد)- الزامی دریافت فایل پیوست
8 تحویل گواهی شرکت در جلسات کارگاه اخلاق در پژوهش( برای ورودی ارشد97 و به بعد و دکتری ورودی95 و به بعد)الزامی  
9 تحویل مقالات منتج از پایان نامه، به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده، ده روز قبل از زمان برگزاری جلسه دفاعیه (باید به تائید استاد راهنما برسد)  
10 اعلام نمره دفاع از پایان نامه مطابق آئین نامه -
11 فرم توزیع نسخ پایان نامه دریافت فایل پیوست

 

 سایر 

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

تعهدنامه

دریافت فایل پیوست

2 صورتجلسه پرداخت هزینه های پایان نامه دانشجویان دریافت فایل پیوست
3 راهنمای تحویل  CD  پایان نامه/رساله به جای نسخه صحافی شده دریافت فایل پیوست

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است