سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩

 

دستورالعمل اجرایی، مصوبات و آیین نامه دوره كارشناسی ارشد ( MSc )دانشكده فنی و مهندسی شهریور ۱۳۹۷ 

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

دستورالعمل نگارش و تدوين پايان نامه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد

دریافت فایل پیوست

 

 برنامه زمانبندی دانشجویان کارشناسی ارشد

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

تمدید یک نیمسال تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دریافت فایل پیوست

۲ فرم انتخاب استاد راهنما  دریافت فایل پیوست
۳  فرم گزارش پیشرفت پروژه دریافت فایل پیوست

 

نحوه تشویق دانشجویان کارشناسی ارشد

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

پرداخت هزینه های شرکت و ارائه مقاله در همایش دانشجویان (فقط مستخرج از پایان نامه)

دریافت فایل پیوست

۲ پرداخت مبلغ تشویقی مقالات چاپ شده در مجلات معتبر (فقط مستخرج از پایان نامه) دریافت فایل پیوست
۳

ارسال مستندات مربوط به انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه

-

 

مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

فرمت پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

دریافت فایل پیوست

۲ فرم داوری پروپزال دریافت فایل پیوست
۳

طرح و تصویب پروپوزال در جلسه شورای آموزشی-پژوهشی دانشکده

-
۴

صدور احکام اساتید راهنما و مشاور

-

 

 مراحل دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

دستورالعمل برگزاری دفاع

دریافت فایل پیوست

۲ ارسال نسخه اولیه پایان نامه برای داوران جهت مطالعه -
۳ تحویل فرم تعیین تاریخ دفاع از پایان نامه به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده، دو هفته قبل از جلسه دفاعیه- الزامی دریافت فایل پیوست
4 تحویل برگه اعلام نتیجه سامانه همانند جویی به تحصیلات تکمیلی دانشکده (باید به تائید استاد راهنما رسیده باشد)- الزامی  
5 تحوبل فرم گواهی شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان دیگربه کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده (باید به تائید معاون پژوهشی دانشکده برسد)- الزامی دریافت فایل پیوست
6 فرم اطلاع رسانی جلسه دفاع از پایان نامه (در سامانه آموزشی Sess به ID: a1422 ارسال گردد)- الزامی دریافت فایل پیوست
7 تحویل مقالات منتج از پایان نامه، به کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده، ده روز قبل از زمان برگزاری جلسه دفاعیه (باید به تائید استاد راهنما برسد)  
8 اطلاع رسانی برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه  دریافت فایل پیوست
9 اعلام نمره دفاع از پایان نامه مطابق آئین نامه -
10 فرم توزیع نسخ پایان نامه دریافت فایل پیوست

 

 سایر 

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

تعهدنامه

دریافت فایل پیوست

2 صورتجلسه پرداخت هزینه های پایان نامه دانشجویان دریافت فایل پیوست

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است