یکشنبه ٦ خرداد ١٣٩٧


رشته های تحصیلی دانشکده
گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
الکترونیک
مخابرات سیستم
مدارهای مجتمع الکترونیک
مهندسی الکترونیک (آموزش محور)
مهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات
قدرت
مهندسی الکترونیک
-
--
--
--
-
--
--
--
مهندسی برق (قدرت، کنترل)
مهندسی برق-قدرت
سیستمهای قدرت
سیستمهای کنترل
مهندسی برق قدرت- آموزش محور
مهندسی برق کنترل - آموزش محور
مهندسی برق-سیستم های قدرت
مهندسی برق-کنترل
مهندسی برق
--
--
--
--
--
--
--
مهندسی عمران
آب وسازه های هیدرولیکی
سازه
سازه های هیدرولیکی
سازه های هیدرولیکی- آموزش محور
عمران
--
--
--
--
--
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
--
مهندسی مکانیک
تبدیل انرژی
جامدات
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی (آموزش محور)
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی (آموزش محور)
مکانیک
حرارت و سیالات
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
-
-
--
--
--
--
--
مهندسی مواد
سرامیک (آموزش محور)
سرامیک
شناسایی مواد
مهندسی مواد (گرایش عمومی کارشناسی)
متالورژی
--
-
--
--
--


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است