پنج شنبه ٢٧ دی ١٣٩٧


رشته های تحصیلی دانشکده
گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات)
الکترونیک
مخابرات سیستم
مدارهای مجتمع الکترونیک
مهندسی الکترونیک (آموزش محور)
مهندسی برق-الکترونیک
کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات
قدرت
مهندسی الکترونیک
-
--
--
--
-
--
--
--
مهندسی برق (قدرت، کنترل)
مهندسی برق-قدرت
سیستمهای قدرت
سیستمهای کنترل
مهندسی برق قدرت- آموزش محور
مهندسی برق کنترل - آموزش محور
مهندسی برق-سیستم های قدرت
مهندسی برق-کنترل
مهندسی برق
--
--
--
--
--
--
--
مهندسی عمران
آب وسازه های هیدرولیکی
سازه
سازه های هیدرولیکی
سازه های هیدرولیکی- آموزش محور
عمران
--
--
--
--
--
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کامپیوتر
--
مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک - جامدات
جامدات
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی (آموزش محور)
مکانیک
مهندسی مکانیک-طراحی جامدات
-
--
--
--
مهندسی مکانیک - سیالات
تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی (آموزش محور)
مکانیک
حرارت و سیالات
-
--
--
--
مهندسی مواد
سرامیک (آموزش محور)
سرامیک
شناسایی مواد
مهندسی مواد (گرایش عمومی کارشناسی)
متالورژی
--
-
--
--
--


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است