چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


ریاست دانشکده
افشین احمدی ندوشن
استاد تمام گروه مهندسی مکانیک-سیالات
03832324438
ahmadi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~aahmadi
معاون آموزشی
سید یاسر درخشنده قهفرخی
دانشیار گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2136
y_derakhshandeh@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~derakhshandeh
معاون پژوهشی
صمد تقی پور بروجنی
استاد تمام گروه مهندسی برق (قدرت، کنترل)
2161-03832324401
s.taghipour(-AT-)sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~taghipour
معاون مالی
حامدرضا ظریف صنایعی
استادیار گروه مهندسی عمران
03832324401
zarif@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~zarif

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است