شنبه ١٦ فروردين ١٣٩٩

 

برنامه زمانبندی دانشجویان دکتری

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

برنامه چهار ساله دانشجویان دکتری

دریافت فایل پیوست

۲ تمدید یک نیمسال تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دریافت فایل پیوست
۳ گزارش شش ماهه پیشرفت تحصیلی دریافت فایل پیوست
۴ انتخاب استاد راهنما دریافت فایل پیوست
۵ تعیین موضوع رساله دریافت فایل پیوست

 

نحوه تشویق دانشجویان دکتری

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

پرداخت هزینه های شرکت و ارائه مقاله در همایش دانشجویان (فقط مستخرج از پایان نامه)

دریافت فایل پیوست

۲ ارسال مقالات چاپ شده دانشجویان در مجلات معتبر داخل و خارج از کشور برای دریافت تشویقی (فقط مستخرج از پایان نامه) دریافت فایل پیوست
۳

ارسال مستندات مربوط به انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه

-

مراحل برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکتری 

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

دریافت درخواست دانشجویان

دریافت فایل پیوست

۲ هماهنگی و برگزاری جلسات امتحان جامع -
۳

ارسال نتیجه امتحان جامع به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

-
 

 

مراحل تصویب پروپوزال دانشجویان دکتری 

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

دریافت فرم خام پروپوزال دانشجویان دکتری

دریافت فایل پیوست

۲

ارسال پروپوزال برای اساتید راهنما

-
۳

تکمیل فرم برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال و طی مراحل مطابق فرم

دریافت فایل پیوست
 
۴ هماهنگی و برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال -
۵

انجام اصلاحات مورد نیاز پروپوزال با اعلام اساتید داور

-
۶

ارسال نسخه نهایی پروپوزال برای مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

-

 

مراحل دفاع رساله دانشجویان دکتری 

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

کنترل انطباق رساله با فرمت کلی نگارش دانشگاه

دریافت فایل پیوست

۲

کنترل مقالات مستخرج از رساله توسط تحصیلات تکمیلی دانشکده

-
۳

تعیین داوران رساله توسط تحصیلات تکمیلی دانشکده

-
 
۴ ارسال رساله برای اساتید داور جهت بررسی مجوز برگزاری جلسه دفاع دریافت فایل پیوست
۵

تعیین تاریخ دفاع

-
۶

دعوت از داوران، اساتید راهنما و مشاور برای شرکت در جلسه دفاع

-
۷ اطلاع رسانی برگزاری جلسه دفاع از رساله دریافت فایل پیوست
۸ برگزاری جلسه دفاع از رساله دریافت فایل پیوست
۹

گزارش جلسه دفاع و تعیین نمره قبولی، مردودی یا دفاع مجدد

 
۱۰ فرم توزیع نسخ رساله دریافت فایل پیوست
11 فرم اطلاع رسانی دفاع از پایان نامه در وب سایت دانشکده دریافت فایل پیوست

 

مراحل فارغ التحصیلی  

ردیف عنوان  فایل پیوست
۱

ارسال درخواست تسویه حساب در سامانه Sess

-

2  گواهی شرکت در جلسات دفاع پایان نامه دریافت فایل پیوست
3 صورتجلسه پرداخت هزینه های رساله دانشجویان دریافت فایل پیوست
 
 
 
 
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است